Google+ Followers

Thursday, May 20, 2010

програма на празника на факултета
Тази снимка я добавям днес, 21 май.
Така изглеждаше началото на церемонията - тържествено връчване на дипломите на дипломираните бакалаври и магистри.

Философски факултет кани на 20 май 2010 г. своите преподаватели, студенти, служители и приятели на традиционния празник на Философски факултет.

Програма

20 май 2010 г.

10,00 часа, Аула – Тържествено откриване на Празника от доц. д-р Александър Димчев, Декан на Философски факултет

Приветствие от името на проф. д.и.н. Иван Илчев, Ректор на Софийския университет

Връчване на почетния знак на СУ „Св.Климент Охридски” със синя лента на:

доц. д-р Татяна Янакиева, преподавател в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”;
проф. Кнуд Ларсен, Орегонски университет, САЩ;
проф. д.ф.н.Георги Карасимеонов, преподавател в катедра „Политология” Тържествено връчване на дипломи на студентите от випуск 2009/2010 г.

14,00 часа, Аула - Презентация на резултатите от научноизследователските проекти, реализирани от преподаватели от Философски факултет през 2009 г.
14,00 – 14,30 часа Общофакултетни проекти

Създаване на учебен информационен център във ФФ, ръководител доц. А. Димчев

Културна карта на София – адаптивните места на културата, ръководител доц. Р. Гаврилова

Проучване на необходимостта и възможностите за преподаване на Психология на английски език в СУ, ръководител доц. Л. Андреева

14,30 – 15,15 ч. Проекти на катедри и специалности

Философия на относителността, ръководител проф. С. Герджиков

Philosophische Studien на Димитър Михалчев и българският принос в антипсихологическото движение, ръководител доц. Вл. Теохаров

Ролята на паметовите репрезентации в самопознанието, ръководител доц. А. Карагеоргиева

De littera et spiritu sive de philologia ancilla philosophiae – Може ли филологията да е в помощ на философията?, ръководител проф. Г. Каприев

Философия на пространството, времето и движението през ХVІІ в. (Декарт, Хюйгенс, Лайбниц, Нютон), ръководител гл.ас.д-р В. Видински

Справедливостта и справедливото в историографията на V в. пр. Хр. и в класическата гръцка философия, ръководител доц. Д. Гичева-Гочева

Логическата образованост, ръководител гл.ас. д-р А. Бешкова

Развитие и специфика на философската диалогичност в условията на глобална комуникация, ръководител доц. С. Минева

Автономия и граници на автономията в биоетиката, ръководител гл.ас. д-р В. Кънева

15,30 – 17,00 ч.

Адаптиране и стандартизиране на модела за изследване на субективното благополучие и типовете „финансова личност” – междукултурни сравнения, ръководител доц.С. Карабельова

Трансформации и житейски шансове и статусни промени в България през първото десетилетие на ХХІ в., ръководител доц. П. Кабакчиева

Изработване на антология и мултимедиен продукт за зрелищната и празнична култура през Средните векове, ръководител проф. К. Янакиев

Градска идентичност и колективна памет: случаят Белене, ръководител проф. Ив. Еленков

България в ЕС: опитът от първите години, ръководител доц. И. Шикова

Стратегически тенденции в развитието на българската публична администрация, ръководител гл.ас.д-р Цв. Марков

Моделиране на електронна база с пълно текстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност БИН в бакалавърска степен, ръководител проф. С. Недков

Виртуална комуникация между депутати и избиратели, ръководител доц. Л. Методиева

Съвременни реторически практики, ръководител доц. И. МавродиеваИЗЛОЖБА

„Книги на преподаватели от Философски факултет 2007 -2010 г.”

20 – 21 май 2010 г., Централно фоайе на Софийския Университет „Св. Климент Охридски”

No comments: