Google+ Followers

Friday, March 26, 2010

една дългоочаквана книга
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор - от съставителите Веселин Дафов и Цветина Рачева
ОНТОЛОГИЧНИ ТЕОРЕТИЗАЦИИ

Александър Андонов

За онтологическото познание

Стефан Димитров

Онтологичният ангажимент към чистотата

Валентин Канавров

Върху една принципна възможност за трансцендентално онтологизиране

Веселин Дафов

Онтология на субектностната действителностОНТОЛОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ В ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Димитър Цацов

Понятието образ в онтологията на Николай Хартман

Иван Кирков

Отношението между понятията битие и притежание при Ерих Фром

Димка Гочева

Онтология на справедливото и справедливостта в Държавата на Платон

Красимир Делчев

Естетическата онтология на гения при Баумгартен, Кант и Ницше (проект за едно метафизическо изследване)

Васил Пенчев

Онтология и фундаментална история

Веселин Петров

Проблемът за личността в съвременната процесуална философия

Димитър Зашев
Към откритието на Модерността (подстъпи към Лутеровия проект за нова религиозност)ОНТОЛОГИЗАЦИИЦветина Рачева

Феномените на времето в хипермодерната епоха


Владимир Теохаров


Към отношението психоанализа – християнска метафизика

Димитър Вацов

Темпоралният обрат в съвременните теории за истината

Пламен Макариев

Онтология на признанието

Иван Колев

Към онтология на спомена

Емил Георгиев

Онтология на съдебната зала

Николай Турлаков

Онтологичният смисъл на вероятното при екзистенциалните ситуации на проективност и избор

Христо Тодоров

Събития, действия, процеси

No comments: