Google+ Followers

Tuesday, May 29, 2012

защити на дисертации в катедрата по РеторикаЗа по-малко от два месеца в катедрата по Реторика бяха защитени четири дисертации.
Три от тях бяха академични работи за придобиване на образователната и научна степен доктор.
Успешно и интересно преминаха защитите на Нели Георгиева Стефанова, на Кремена Георгиева Георгиева и на Таня Йоскова Колева.
Тези млади колеги вече са доктори. На 4 юни предстои още една защита на докторска дисертация - на Нора Атанасова Голешевска.
Подробности за дисертационните им трудове, авторефератите, рецензиите и становищата на членовете на научните журита, в съответствие със ЗРАСРБ и Правилника на СУ за неговото прилагане са публикувани на сайта на Факултета:
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor
В това отношение новият закон за академичното развитие се оказа много полезен - всичко е видимо. Кой е бил рецензент, кой е бил член на научно жури, какво е било написано в едно становище, рецензия или автореферат - всичко е достъпно за всички любопитни от целия свят.
Вече няма скрито-покрито.

Още по-забележителна беше защитата на дисертацията на доц. д-р Иванка Мавродиева, която се състоя на 23 април
и с която тя придоби степента доктор на философските науки.
Много малко са защитените дисертации в нашия Университет за придобиване на тази най-висока академична степен. Нейната впечатляваща работа е на тема
"Политическата реторика в България: от митингите до онлайн социалните мрежи (1989-2011 г.)"
Авторефератът от нея, рецензиите и становищата на членовете на научното жури  са тук:
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/filosofski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_nauchna_stepen_doktor_na_naukite/arhiv/doc_d_r_ivanka_todorova_mavrodieva_georgieva_filosofski_fakultet

Първите четири снимки на този пост са от защитата на дисертацията на доц. д-р Иванка Мавродиева, с която тя стана доктор на философските науки, а следващите две - от защитата на дисертацията на колегата
Таня Йоскова Колева на 14 май.

След една седмица очакваме и последната, пета успешна защита на дисертация в катедрата по Реторика. На дисертацията на Нора Голешевска.

No comments: