Google+ Followers

Thursday, December 22, 2011

за истината, доброто и красотата

Научна конференция по инициатива на Катедрата по логика, етика и естетика на тема: "Истината, доброто и красотата: философски прочити"

Конференцията се организира в памет на тримата дългогодишни преподаватели в катедрата, видни личности и изтъкнати учени - проф. И. Паси, проф. Д. Спасов, проф. К. Нешев.

ПРОГРАМА
21-22 декември 2011
СУ „Св. Кл. Охридски”
Зала 1

Сряда (21.12.2011)
Сутрешен блок
Модератор: доц. д-р Искра Цонева, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика
09.30 – Откриване на конференцията
09.45-10.00: „Свободен ли е геният?”, проф. д-р Витан Стефанов, СУ, ФФ, катедра по логика, етика и естетика.
10.00-10.15 :"Името ми е червен, каквото е и името на розата", доц.д-р Искра Цонева, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика.
10.15-10.30: „Не/Възможният синтез?”, д.ф.н.Нонка Богомилова, доцент в Институт за изследване на обществата и знанието /ИИОЗ/ - БАН.
10.30-10.45 :„Спомени за професори”, проф. Любомир Драмалиев.
10.45-11.00: „Приносът на Исак Паси за българската хуманитаристика”, Ерика Лазарова, ИИОЗ – БАН.
11.00 -11.30: Дискусия
11.30-11.45: Кафе-пауза
11.45-12.00: „Раждането на естетиката от духа на антропологията” , д-р Иван Колев, Су, ФФ, Катедра "Философия".
12.00-12.15: "Природата на изкуството в Хегеловата естетика", гл.ас. д-р Огнян Касабов, СУ, ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика.
12.15-12.30: "Отношение към себе си и сeбепознание: Киркегор и Ницше", д-р Валентина Кънева, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика.
12.30-12.45: Харизмата и академичният стил на незабравимите професори - Кирил Нешев, Добрин Спасов и Исак Паси” , доц. д-р Виржиния Радева, СУ, ФФ, катедра „Реторика”.
12.45-13.15: Дискусия
13.15-14.15: Обяд

Следобеден блок
Модератор: доц.д-р Силвия Минева, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика
14.15-14.30: "Аристотел и/или Хюм (Върху 6-та книга на Никомахова етика и Изследване върху принципите на морала)”, доц. д-р Недялка Видева, СУ, ФФ, Катедра по логика, етика и естетика.
14.30-14.45: "Доброто като смисъл и смисълът като добро. Опит върху Аристотел и Виктор Франкъл.", Мая Ангелова, докторант по етика, СУ, ФФ.
14.45-15.00: "Заслуженият позор за непресторено-добрите според 19-та от „”Мислите” на Леопарди в съпоставка с уважението в морала на Кант и фрагмент 323 от „Мислите” на Паскал”, проф. д-р Красимир Делчев, СУ, ФФ, Катедра „Философия”.
15.00-15.15: ”Доброто и красотата в огледалото на българския език и Интернет”, проф. д-р Тодор Ялъмов, председател на Клуб „Приятели на Рьорих”.
15.15-15.45: Дискусия
15.45-16.00: Кафе-пауза
16.00-16.15: "Разговор с Учителя: Селянинът срещу Селяндура – философско-етични и морално-социални аспекти”, доц. д-р Сотирис Теохаридис, Декан на Факултета по Хуманитарни и Социални Науки към Frederick University Cyprus.
16.15-16.30 „Професионализмът е хуманизъм”, доц. д-р Силвия Минева, СУ, ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика.
16.30-16.45: "Спорът във факултета – за истината, за доброто и за общото благо”,Бека Аврам Натан, СУ, ФФ.
16.45-17.00: "Малшансът на философията и хуманитарните науки в България".проф. д.ф.н. Иван Кацарски .
17.00-17.15: "Мощ и привидност, или номос и логос”, гл.ас.д-р Владимир Раденков, УАСГ.
17.15-17.30: "Откровенията на проф. Исак Паси в неговите "Философски послания ”, доц. д-р Димка Гочева, СУ, ФФ, катедра по История на философията.
17.30-18.00: Дискусия

Четвъртък (22.12.2011)
Сутрешен блок
Модератор: проф.д-р Витан Стефанов, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика
9.30-9.45: "Позицията на Добрин Спасов в дебата за статута на деонтичната логика", доц. д-р Вихрен Бузов, зам.декан Философски факултет ВТУ "Св.св. Кирил и Методий".
9.45-10.00: "За понятието "Философска логика " - анализ на постановката на Д. Спасов и други възгледи!"Мартин Табаков - ИИОЗ, секция Логика.
10.00-10.15: "Срещу понятието за същност и същностно свойство", доц. д-р Евгени Латинов, СУ, ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика.
10.15-10. 30: "Теория на типовете”, гл.ас. д-р Анна Бешкова, СУ, ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика.
10.30-10-45: "Митът за даденото”, Мирян Асенов, докторант по логика, СУ, ФФ.
10.45-11.15: Дискусия
11.15-11.30: Кафе-пауза
11.30-11.45: "Каузалността в медицината", доц. д-р Александър Гънгов, СУ, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика
11.45-12.00: "Импровизация, изследване, сприятеляване, катарзис". Джордж У,докторант в програмата с преподаване на философия на английски, ФФ, катедра по Логика, етика и естетика.
12.00-12.15: "Интерпретация и интердисциплинност” , доц. д-р Валери Личев, зав. секция "Антропологически изследвания", ИИОЗ - БАН – БАН.
12.15-12.30: "Интерпретация и почтеност”, проф. д-р Добрин Тодоров, МГУ „Св.Ив. Рилски”, Хуманитарен департамент, катедра „Философски и социални науки”.
12.30-13.00: Дискусия
13.00-14.00: Обяд

Следобеден блок
Модератор: гл.ас. д-р Тодор Полименов, СУ, ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика
14.00-14.15: "Философските понятия в организационния език: приложно-етични аспекти”, проф. д-р Даниела Сотирова, Технически Университет – София, Стопански факултет, Катедра "Правни и хуманитарни науки".
14.15-15.00: "Философски прочит на "доброто" в икономическата среда”, доц. д-р Валентина Драмалиева, секция "Философия", катедра "Политическа икономия", УНСС.
15.00-15.15: „Желанията и парите (към Марксовата философия на капитализма)”, доц. д-р Хараламби Паницидис, СУ, ФФ, Катедра по История на философията
15.15-15.30: "Неолиберализъм и реалност в контекст с философския им прочит от проф. К.Нешев", Лена Н. Тодорова, докторант по етика, СУ, ФФ.
15.30-16.00: Дискусия
16.00-16.15: Кафе-пауза
16.15-16.30: "Красотата ще спаси света”, д-р Емил Димитров.
16.30-16.45: "Истината, доброто и красивото - основи на Културата?” , Илияна Ермолина, докторант по етика, СУ, ФФ.
16.45-17.00: "Чудото като синтеза на истина, добро и красота", Валентин Калинов, студент I курс по Философия, СУ.
17.00-17.15: "Красива Европа - опитът на група младежи да променят заобикалящата ги апатия.", Георги Захариев, студент по Етнология, ІІІ курс, СУ.
17.15-17.30: "Логика и нелогичност, етика и неетичност, естетика и антиестетичност в Националната стратегия за развитие на културата" Йордан Детев, преподавател в МП Виртуална култура, СУ, ФФ.
17.30-18.00: Дискусия.
18.00: Закриване на конференцията

Конференцията ще се предава на живо в www.sofiaculture.com.

No comments: