Google+ Followers

Tuesday, November 10, 2009

musarum semper amator

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛOГИЯНАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ПРОФ. ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ
13 – 14 ноември 2009 г.
13. 11. 2009, петък


Ректорат
Зала 1
Пленарна сесия
Водещ Петя Янева


9.00

Регистрация

9.30-11.00

Откриване на конференцията. Приветствие от доц. дфн Петя Янева, декан на ФКНФ
Слово на проф. дфн Мирена Славова, ръководител на Катедра Класическа филология

Милена Минкова
Университет на Кентаки, Лексингтън
Morieris numquam, Magister. In memoriam Professoris Demetrii Boyadzhiev in lycio docentis

Анна Николова
СУ
Musa mediaevalis
(За Opusculum Herimanni de octo vitiis principalibus на Herimannus Contractus)

Борис Парашкевов
СУ
По следите на латинското facere в български (един етимологично-деривационен етюд)

Вера Ганчева
СУ
Античната култура - основа и модел на скандинавската

11.00 Кафе пауза


11.30-13.00

Иван Карайотов
ШУ
Култът към Атина в Месамбрия Понтика (по нумизматични, aрхеологически и епиграфски
данни)

Румен Иванов, Иван Христов
АИМ, НИМ
Посветителен надпис на Фортуна от Рациария

Казимир Попконстантинов
ВТУ
За два надписа на гръцки около благославящата Божия десница и Св. Богородица в
Боянската църква

Лиляна Симеонова
Институт по балканистика
Преосмисляне на античното скулптурно наследство на Константинопол: няколко примера

14.00-16.00

Секция 1 Зала 1
Водещ Виолета Герджикова

Секция 2 Аудитория 176
Водещ Светлана Янакиева

Секция 1
Весна Томовска
Скопие
Реторът Пиндар

Невена Панова
СУ
Кратил, или за древния и за модерния филолог и антифилолог

Клео Протохристова
ПУ
За пасторала и модерните му реактуализации

Албена Василева
СУ
За обидата

Лиляна Табакова
СУ
Хорхе Луис Борхес – носталгии по античността

Светла Черпокова
ПУ
Една среща отвъд вековете – Изида на Новалис, Апулей и Плутарх

Секция 2

Кирил Павликянов
СУ
Славянското монашеско присъствие в Светата гора Атонска от Х до ХVІ век

Александър Фалилеев
Университет Уелс
Някои келтски лични имена в гръцки и латински надписи от България

Николай Шаранков
СУ
Нови тракийски имена

Светлана Янакиева
Център по тракология БАН
Едно ново тракийско селищно име

Гергана Кабакчиева
АИМ
Новооткрит латински надпис от Монтана

Христина Ангелова
Център за подводна археология
Морска археология и лингвистика

16.00 Кафе пауза

16.30-18.30

Секция 1

Нора Димитрова
ARCS
On the Meaning of ERUBESCO in Vindolanda
Tablet # 343

Милена Йованович
Белград
Класични jезици и образовање код срба у
Воjводини 18. и 19. века

Драгомира Вълчева
СУ
Скрита рецепция на Плутарх в българската учебникарска книжнина през
Възраждането

Дора Мънчева
СУ
Разговорникът на Алберто Пипано: още
едно доказателство за ползата от
изучаване на мъртвите езици

Иван Еленков
СУ
Неосъщественият "Национален научно-методически център за подготовка и
усъвършенстване на кадри по древни езици и култури" в контекста на
неосъществените проекти на Людмила Живкова

Виолета Герджикова
СУ
"Сатирикон" на Фелини през погледа на критици и класици

Секция 2

Людмил Вагалински
АИМ
Археологически данни за Хераклея Синтика

Мирена Славова
СУ
Долината на Средна Струма в римско време - среща на култури (и култура на срещите)

Павлина Владкова
РИМ Велико Търново
Към проблема за етническия състав на населението в Nicopolis ad Istrum и неговата
административна територия ІІ – ІV в. (по епиграфски и археологически данни)

Люба Радулова
За езика на гладиаторските надписи от Долна Мизия и Тракия

Олег Александров
ВТУ
За значението на епиграфските паметници при изследване религията на римската армия
в провинция Долна Мизия

Христо Буюклиев, Мария Камишева
АМ Стара Загора
Новооткрито божество от Августа Траяна

Калин Порожанов
Център по тракология
Петдесетилетието на Одриското царство в Атинските трибутни листи 454/453 - 405/404
г.пр.Хр. (методологически бележки)

14 ноември, събота

Секция 1 Аудитория 176

Водещ Драгомира Вълчева


Секция 2 Аудитория 173

Водещ Николай Шаранков


9.30 – 11.00
Секция 1


Стойна Пороманска
НБУ
Новогръцкият език на Балканите – минало, настояще, бъдеще

Биляна Михайлова
СУ
Относно два проблема на историческата гръцка фонетика

Борис Вунчев
СУ
Наблюдения върху морфологията на глаголния вид в новогръцкия език

Емилия Авгинова-Николова
ВТУ
Някои метафорични модели на душата в български, гръцки и руски език, свързани
със семантичните полета «мъка» и «радост»

Гергана Русева
СУ
По въпроса за възвратните местоимения във ведийския език

Секция 21 аудитория 173

Цвете Лазова
НБУ
Създаването на микенската епоха: значения и употреби

Елена Джукеска
Скопие
Микенското лично име Su-ke-re

Михаела Алексиева
НБУ
За северната граница на ахейската епика

Добриела Котова
Център по тракология
Античните текстове и конструирането на социалния пол (джендър) в тракийските
общества

Александър Порталски
ЮЗУ
Финей, аргонавтите и проникването на елините в Понта

11.00 Кафе пауза

11.30-13.00

Маргарет Димитрова
СУ
Вариране при адаптиране на гръцки и латински имена в южнославянските езици
в исторически аспект

Татяна Илиева
КМНЦ БАН
Транскрипция на чуждата лексика в Книга на пророк Иеремия по ръкопис F.I.461 от
Руската национална библиотека -
Петербург

Мая Радичева
СУ
Генитив при отрицание в старочешки – Nil novi sub sole

Ивана Икономова
МУ Пловдив
Идиоматизиране на сложни клинични и патологични термини от старогръцки
произход

Илиана Ангелова, Иванка Николова
Тракийски университет
Термини от гръцко-латински произход в българската медицинска лексика

11.30-13.00

Секция 2
Тошо Спиридонов
PISIA – едно тракийско селище в Североизточна България

Пламен Петков
Център по тракология
Политически отношения между Антигонидите и съюзниците им бастарни (гети) през първата
половина на ІІ в пр. Хр.

Христо Прешленов
АИМ
Административна комуникация в полисите по Югозападното Черноморие (І-ІІІ в. сл. Хр.)

Лидия Домарадска
Прозопография и ономастикон на диоцеза Тракия през късната античност (ІV – VІ в.)

Камен Димитров
Център по тракология
Епископският комплекс в Нове през 3-4 в. според нумизматичните находки

Атанас Орачев
Епаулистите в "Клетвата от Пистир" и историко-археологическите данни за
"чифлици" (епаулета) в древна Тракия до римския период

14.00 – 16.00

Секция 1

Водещ Мария Костова


Весна Димовска
Скопие
Предизвикот при преведувањето на „Vita
et res gestae Georgi Castrioti Scanderbegi“ на Марин Барлети

Драгана Димитриевич
Белград
Аутоцитати у Цицероновим беседама

Йоана Сиракова, СУ
Благочестив ли е Еней

Мария Костова
СУ
Любими стихове на Димитър Бояджиев

Елия Маринова
Декор и природа в любовните оди на
Хораций

Мария Христова
ЮЗУ
За писането върху мит и подземните царства

Ангел Ангелов
ЮЗУ
„На една лампа” от Едуард Мьорике: автономност и неeдинност на
„класическата” форма

14.00-16.00

Секция 2
Водещ Ваня Лозанова


Вяра Калфина
СУ
Спорът на Атина и Арахна според „Метаморфози”, VІ, 1 – 145

Ваня Лозанова
ВСУ
ЗЕВКСИПОС ХЕЛИОС / КОНСТАНТИНОС ХЕЛИОС

Марта Ивайлова
СУ
Един езически текст в християнската проповед. Семантични и езикови промени

Милен Иванов
Център по тракология
От култа към Асклепий към култа към светците Панталеймон и Козма и Дамян: някои
предположения за културно-историческа приемственост в днешните български земи

Анна Лазарова
СУ
Молба, молитва, дар: от античните посветителни надписи до съвременните
писмени молби към светци

16.00 Кафе пауза

16.30 – 18.30 Аудитория 176

Водещ Сергей Иванов, АУБ

Петя Янева, СУ,Сергей Иванов, АУБ

Какво е началото? Първата причина на втората причина

Силвия Георгиева
ЮЗУ
Разграничаване и смесване на термините епистола и либер в писмата на Свети Августин

Петър Рогалски
СУ
Граматичните правила на теологията според Алан от Лил

Димитър Димитров
ВТУ
Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката

Димитър Илиев
СУ
За филолога мръсни думи няма, или ритуалната семантика на обсценното

Доротея Табакова
„Жените в Народното събрание” на Мариус Куркински: реабилитиране на политическия
театър

***
организатори на конференцията, която ще събере толкова колеги от толкова различни страни, университети, изследователски и археологически институти,
са проф. дфн Мирена Славова, доц.д-р Виолета Герджикова и гл.ас. д-р Драгомира Вълчева

No comments: