Google+ Followers

Thursday, September 25, 2008

отправни библиографии на антологии и цялостни произведения

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
НА АНТОЛОГИИТЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА АНТИЧНИ ФИЛОСОФИ,
ИЗДАДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК

І. А Н Т О Л О Г И И:

* АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ. Съставителство и встъпителна студия Ради Радев, прев. Христо Данов, С., Изд. “Наука и изкуство”, 1977, 1982, 1988, Ст. Загора, “Идея”, 1994.
* Фрагменты ранних греческих философов. ред. и вст. ст. И. Д. Рожанский, прев. А. В. Лебедев, М., “Наука”, 1989 г.
* Питагор и питагорейците. Съставителство и превод Илия Панчовски, Стоян Терзийски, Александър Кашъмов, С., Изд. ЛИК, 1994 г. Приложения: текстове на Прокъл, А. Ф. Лосев и Карл Керени.
(Пифагорейские золотые стихи с комментариями философа Гиерокла. М., “Гнозис”, 1995. Прев. и предговор И. Петер.)
* Елеати. Превод, предговор и съставителство Любомира Радоилска, С., Изд. ЛИК, 1996.
Приложения: текстове на К. Райнхарт, А. Ф. Лосев, Ал. Койре.
* Антология по етика. Част І. Съст. К. Янакиев, Н. Видева, К. Нешев, В. Николова. Вст. студия Калин Янакиев, С., 1988, “Наука и изкуство”.
* Идеята за времето. С., 1985, “Наука и изкуство”, съставителство и встъпителна студия Цочо Бояджиев и Здравко Попов.
* Досократики. Прев. и ред. А. О. Маковельский, ч. 1-3, Казань, 1919 г.
* Антология кинизма. Ред. А. А. Тахо-Годи, вст. ст. Исай М. Нахов, М., “Наука”, 1984 г. Прев. И. М. Нахов, М. Е. Грабарь-Пассек, Ю. Шульц, Н. П. Баранов.
* Демокрит. Тексты, переводы, исследования. Ред. С. Я. Лурье, Л., 1970.
* Стоици. Превод, съставителство, бележки и встъпителна студия Силвия Минева, С., Изд. ЛИК, 1995 г.
* Неоплатонизъм и християнство. Под редакцията на Иван Христов и Димитър Димитров.
Част І: Гръцката традиция ( ІІІ-VІ век). София, 2002, изд. ЛИК.
Част ІІ: Византийската традиция, С., 2004, ЛИК.
* Философия. Хронологична антология. От Талес до Дерида. Съставители Иван Колев, Димка Гочева, Хари Паницидис. ИК "Анубис", С., 2001.


Издание, многократно преиздавано, на фрагментите на досократиците на гръцки с немски превод:
DIE FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER. Griechisch und Deutsch., von Hermann Diels. Herausgegeben von Walther Kranz. Band I – III. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.


ПРОИЗВЕДЕНИЯ на отделни мислители:

А Р И С Т О Т Е Л:

НАЙ-НОВОТО!

* Аристотел. Съчинения в шест тома. Том І, Част І: Органон.
Съдържа "Категории", "За тълкуването", "Първа аналитика". Двуезично издание с гръцки текст и превод.
Превод, предговор, коментар и научен апарат Иван Христов.
Изд. "Захарий Стоянов", С., 2008.

* Метафизика. превод Николай Гочев (книги І-ІІІ и Х-ХІV) и Иван Христов (книги ІV-ІХ). Ред. Димка Гичева-Гочева (книги І-ІІІ и Х-ХІV). Встъпителни студии и коментарни бележки – Димка Гочева и Иван Христов; индекси и бележки – Николай Гочев и Иван Христов.
Библиотека “ДЕЛОС”, С., 2000 г., изд. СОНМ.
* За душата. прев. Марко Марков, вст. ст. Ради Радев, С., 1979. Изд. “Наука и изкуство”.
* За небето. За възникването и загиването. Превод, бележки и индекс на “За небето” -Димка Гочева; превод, бележки и индекс на “За възникването и загиването” - Димитър Илиев. Редактор Владимир Маринов. Послеслов Мария Николова.
Встъпителна студия Димка Гочева.
Библиотека “ДЕЛОС”, С., СОНМ, 2006 г.
* Категории. Превод, встъпителна студия и коментар Иван Христов, С., 1992 г. Изд. “Наука и изкуство”; Фондация Отворено общество.
* Никомахова етика, С., 1993 г., превод Теменуга Ангелова, предговор и коментар Ради Радев. Изд. ГАЛ – ИКО.
* Политика. Превод, коментар и индекс Анастас Герджиков, встъпителни студии Олоф Гигон и Богдан Богданов, С., 1995г.; изд. “Отворено общество”.
* За поетическото изкуство. прев. и вст. ст. Александър Ничев, С.,1975 г. Изд. “Наука и изкуство”.
* Реторика. прев. и вст. ст. Александър Ничев, С., 1986 г. Изд. “Наука и изкуство”.
* Атинската полития. Превод Цветана Панициду и Харалампи Паницидис, С., 1993 г. Изд. “Христо Ботев”. Предговор Х. Паницидис.
* Аналитики. Том І: Първа аналитика. За тълкуването. Превод, предговор, индекси, коментар и библиография Иван Христов, С., 1997 г. Изд. къща “Христо Ботев”.
* Топика. Превод, предговор, коментар и научен апарат Иван Христов, С., 1998 г. Изд. “Захарий Стоянов”.
Съдържа като приложения студии на Лео Елдърс, А. Фрагщайн, С. Мансион, Дж. Е. Л. Оуен, В. А. дьо Патер, Ф. Солмсън, К. Дж дьо Вогел.
* Физиогномика, С., 1999 г., прев и послеслов Харалампи Паницидис. Изд. ЛИК и Вермеер.
* Аристотел, псевдо-Аристотел, Ксенофонт и Хиерокъл. В: Икономика. Антични автори за стопанството. прев. Георги Гочев, редакция Николай Гочев.
Библиотека “ДЕЛОС”, С., 2006, СОНМ.
* Псевдо-Аристотел. Реторика към Александър. Превод Георги Гочев, ред. Николай Гочев, Библиотека “ДЕЛОС”, С., 2004, СОНМ.
* Физиогномика. За душата. Превод на “Физиогномика” и студия – Хари Паницидис. Превод и бележки на “За душата” – Марко Марков. С., ЛИК, 2006.
* Атинската държавна уредба. С., 1904. Българска библиотека №5. Превод и предговор Гаврил Кацаров.
Факсимилно преиздадено в : Гаврил Кацаров. Избрани съчинения. том ІІ, УИ "Св. Климент Охридски", С., 2004, с. 803-899. Съставител доц.д-р Петър Делев.


* Сочинения в 4-х томах. Академия наук СССР. Институт философии. Издательство “Мысль”:
Том ІІ: Органон : Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях; прев. А. В. Кубицки; Э. В. Радлов; Б. А. Фохт; М. И. Иткин; вст. ст. З. Микеладзе – М., 1978 г.; Том ІІІ: Физика. Прев. В. П. Карпов. О небе. Прев. А. В. Лебедев. О возникновении и уничтожении. Прев. Т. А. Миллер. Метеорологика. Прев. Н. В. Брагинска. Вст. ст. И. Д. Рожанский, М., 1981 г.; Том ІV : Никомахова этика. Прев. Н. В. Брагинска. Большая этика. Прев. Т. А. Миллер.Политика. Прев. С. А. Жебелев. Поэтика. Прев. М. Л. Гаспаров. Вст. ст. Ф. Х. Кессиди и А. И. Доватур, М., 1983 г.
* Евдемова этика. О добродетелях. В книгата “Краткая история этики” от А. А. Гусейнов и Г. Иррлитц, М., 1987 г.
* О частях животных, М., 1940 г.
* О возникновении животных, М., 1940 г.


ДИОГЕН ЛАЕРЦИЙ:

* Животът на философите. съст. и превод Тодор Томов, предговор Цочо Бояджиев, С., 1985 г. Изд. “Народна култура”. ІІ издание – С., 2002 г., “Планета-3”.
* Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, М., 1986 г., превод М. Л. Гаспаров, вст. ст. А. Ф. Лосев. Изд. “Мысль”.

E M П E Д О К Ъ Л:

Эмпедокл. Из поэмы “О природе”. Из поэмы “Очищения”. Прев. Г. Якубанис. В книгата “Лукреций. О природе вещей”, М., 1983, цит. съч.

Е П И К Т Е Т:

Наръчник за живота. Беседи. С., 2000 г., изд. “Кибеа”. Превод Калина Гарелова.

Е П И К У Р :

* За щастието. С., 1999, “Кибеа”. Превод Христо Данов. Предговор Лудвиг Маркузе. Послеслов Диоген Лаерций. Превод на предговора Евелина Банева, на послеслова – Доротея Табакова.
* Эпикур: Письмо к Геродоту. Письмо к Пифоклу. Письмо к Менекею. Главные мысли. Прев. Михаил Гаспаров. В книгата “Лукреций. О природе вещей”. М. , 1983, издательство “Художественная литература”.

К С Е Н О Ф О Н Т :

* Сократически съчинения. С., “Народна култура”, 1985, превод Румен Стефанов, предговор Цочо Бояджиев.
* Аристотел, псевдо-Аристотел, Ксенофонт и Хиерокъл. В: Икономика. Антични автори за стопанството. Превод, бележки, библиография и индекси Георги Гочев, редакция Николай Гочев. Предговори Красен Станчев и Георги Гочев. Приложение: Дейвид Хюм. За многолюдността на древните народи. Превод Анета Димитрова и Димитър Илиев.
Библиотека “ДЕЛОС”. С., 2006, СОНМ.
* Киропедия. Превод, предговор, бележки и азбучен показалец на имената и реалиите – Владимир Атанасов. С., “Народна култура”, 1995.
* Исторически съчинения. Анабазис. Гръцка история. Превод на “Анабазис” М. Мирчев, превод на “Гръцка история”, показалец на имената и хронологическа таблица Румен Стефанов. Предговор Богдан Богданов. ДИНИ, С., 1984.


Л У К И А Н:

* Диалози. С., “Народна култура”, 1971. Превод, бележки и предговор Александър Ничев.
* Сатири и пародии. Библиотека ХЕРМЕС, "Народна култура". С. 1986. Съставител Веско Вълчев. Превод Владимир Атанасов, Б. Богданов, Мирена Славова. Предговор Богдан Богданов.

ЛУКРЕЦИЙ КАР:

* За природата на нещата. превод и послеслов Марко Марков, С., 1971 г. “Наука и изкуство”.
* Тит Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1983, “Художественная литература”. Прев. Ф. А. Петровский. Вст. ст. Т. В. Васильева.

М А Р И Н:

Прокл, или о счастье. в кн. “Диоген Лаэртский…”, цит съч. Прев. М. Л. Гаспаров.

МАРК АВРЕЛИЙ:

* Към себе си. С., 1986, “Народна култура”. Превод и предговор Богдан Богданов.

О Л И М П И О Д О Р:

Жизнь Платона. в кн. “Диоген Лаэртский…”, цит. съч. Прев. М. Л. Гаспаров.

П Л А Т О Н:

Диалози. Четири тома, издадени от “Наука и изкуство”, които включват:
* Том І. С., 1979. Встъпителна студия “Платон. Живот и творчество” от Георги Михайлов.

Апология на Сократ (превод и бележки Георги Михайлов).
Критон (пр. и бел. Г. Михайлов). Евтифрон (пр. и бел. Г. Михайлов). Малкият Хипий (пр. и бел. Б. Богданов). Ион (пр. и бел. Богдан Богданов). Големият Хипий (пр. и бел. Б. Богданов). Алкивиад (пр. и бел. Б. Богданов). Хармид (пр. и бел. Б. Богданов). Лахет (пр. и бел. Б. Богданов). Лизис (пр. и бел. Б. Богданов). Протагор (превод и бел.Георги Михайлов).

* Том ІІ. С., 1982 . Встъпителна студия “Философско съдържание и художествена форма” от Богдан Богданов.

Горгий (превод и бел. Г. Михайлов). Евтидем (превод и бел. Б. Богданов). Менон (превод и бел. П. Димитров). Менексен (прев. и бел. Б. Богданов). Кратил (прев. и бел. Г. Михайлов). Федон (прев. и бел. Б. Богданов). Пирът (превод и бел. Г. Михайлов). Федър (превод и бел. Богдан Богданов).

* Том ІІІ. С., 1981. Държавата. Превод и бел. Александър Милев. Послеслов “Платонизмът” от Ради Радев.

* Том ІV. С., 1990 . Встъпителна студия “Платоновата диалектическа онтология” от Цочо Бояджиев.
Парменид`(пр. и бел. Цочо Бояджиев). Теетет (пр. и бел. Б. Богданов). Софистът (пр. и бел. Б. Богданов). Държавникът (превод и бел. Донка Марковска). Филеб (превод и бел. Донка Марковска). Тимей (превод и бел. Георги Михайлов). Критий (прев. и бел. Георги Михайлов).

* Избрани диалози. С., “Народна култура”, 1982,
Включва: Ион. Протагор. Пирът. Федон. (превод Георги Михайлов и Богдан Богданов). Предговор “Диалозите на Платон – философия или литература” от Богдан Богданов.

* Платон. Закони.
Превод, бележки, библиография и индекс: Невена Панова (книги І –ІV,VІ -VІІ) и Георги Гочев (книги V, VІІІ-ХІІ).
Редакция: Георги Гочев (кн. І, ІІІ, ІV, VІ и VІІ) и Николай Гочев (кн. ІІ, V, VІІІ-ХІІ)
Предговор Богдан Богданов; встъпителна студия “Прагматичната метафизика на “Закони”” от Георги Гочев.
Под общата редакция на Николай Гочев.
Библиотека “ДЕЛОС”. С., 2006, СОНМ.

П Л О Т И Н:

* ЕНЕАДИ. Превод Цочо Бояджиев, издадени от СОФИ - Р, С., 1994-1996. Книга Първа, Книга Втора, Книга Пета.
* Плотин. ЕНЕАДИ. (всички шест книги) в превод на Цочо Бояджиев, С., 2005, Изток-Запад.


П О Р Ф И Р И Й:

* Въведение към “Категории” на Аристотел. В книгата “Аристотел. Категории”, цит. съч. Превод и коментар Иван Христов, С., изд. “Наука и изкуство” и фондация Отворено общество, 1992.
* О пещере нимф. В “Вопросы классической филологии”, VІ, М., 1976. Прев. А. А. Тахо- Годи.
* Жизнь Пифагора. Жизнь Плотина. В книгата “ Диоген Лаэртский…”, цит. съч. Прев. М. Л. Гаспаров.
* Пещерата на нимфите. С., 2000, “Библиотека 48”, превод Владимир Маринов, редактор Николай Гочев. Встъпителна статия “Порфирий. Философът платоник” от Владимир Маринов.

П Р О К Ъ Л:

* Първооснови на теологията. С., 1995, ЛИК, превод Нора Димитрова.
* Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972, изд. “Мецниереба”; прев. и коментар А. Ф. Лосев.
* Первоосновы теологии. Гимны. М., “Прогресс”, 1993. Съст. А. А. Тахо – Годи, прев. А. Ф. Лосев и О. В. Смыка.

ПСЕВДО-АРИСТОТЕЛ:

* Реторика към Александър. Превод: Георги Гочев. Редактор: Николай Гочев. С., 2004,
Библиотека “ДЕЛОС”, изд. СОНМ.

СЕКСТ ЭМПИРИК:

* Сочинения. Том І и ІІ. М., 1975 и 1976.”Мысль”. Прев. и вст. ст. А. Ф. Лосев.

С Е Н Е К А:

* Избрани диалози. Съставителство, превод и бележки Анна Николова, встъпителна студия Васил Проданов. С., 1987, “Наука и изкуство”.

* Нравствени писма до Луцилий. Изд. РИВА – АВС – 90. Том І, С., 1994. Том ІІ, С., 1996. Превод и бележки Анна Шелудко.

* Сенека. Диалози. С., РИВА, 2002. Превод от латински и бележки Анна Николова, Анна Шелудко, Петя Стоянова. Предговор Анна Николова.

* За благодеянията. За снизходителността. С., 2001, РИВА. Превод Петя Стоянова, предговор Анна Николова.


* Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. Прев и вст. ст. С. Ошеров, М., “Художественная литература”, 1986.

Т Е О Ф Р А С Т :

* Характери. Прев. и послеслов Богдан Богданов. С., 1968, “Народна култура”.

Х Е Р А К Л И Т :

* Поетичен превод на
Фрагменты сочинения, известного позже под названиями “Музы” или “О природе”. Прев. С. Муравьев. В книгата “Лукреций Кар. О природе вещей”, цит. съч.
* Прозаичен превод на фрагментите в: Ради Радев, “Хераклит. Живот и дело”. С., 1986, “Партиздат”.
* Превод на избрани фрагменти в: Илия Панчовски, “Хераклитови фрагменти”, С., 2000, “ЛИК”.

Ц И Ц Е Р О Н :

* Етически трактати. С., 1984, “Народна култура”. Прев. Юдит Филипова, предговор Анна Николова.
* Избрани писма. С., 1983, “Народна култура”. Превод Недялка Георгиева, предговор Анна Николова.
* За държавата. За законите. Превод и предговор Мария Костова. С., СОФИ – Р, 1994.
* За оратора. С., 1992, УИ “Св. Климент Охридски”, превод Петя Стоянова, встъпителна студия Богдан Богданов, предговор Исак Паси.
* Избрани речи. С., “Наука и изкуство”, 1983. Съставителство и уводна студия Анна Николова. Предговор Кирил Василев. Превод от латински: Владимир Атанасов, Димитър Бояджиев, Недялка Георгиева, Лили Йорданова.

No comments: