Google+ Followers

Tuesday, September 30, 2008

някои интерпретации за античната философия

* Аннас, Джулия. Античната философия. С., 2007, изд. “Захарий Стоянов”. Превод Капка Герганова.

* Богданов, Б. За културно-историческата основа на философията или за философията като философствуване. Филос. мисъл, 1985/11.

* Богданов, Б. Литературата на елинизма. С., 1979.

* Богданов, Б. История на старогръцката култура. С., 1989.

* Богданов, Б. Мит и литература. С., 1985, Наука и изкуство.

* Богданов, Б. Мит и литература 1, С. Хемус, 1998.

* Богданов, Б. Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. С., 1992, Просвета.

* Богданов, Б. Отделно и заедно. С., Планета 3, 2005.

* Бояджиев, Цочо. Неписаното учение на Платон. С., Наука и изкуство, 1984.

* Бояджиев, Цочо. Античната философия като феномен на културата. С., 1990, 1994, Любомъдрие.

* Брюн, Жан. Сократ. ИК “Одри”, 2000 г.

* Брюн, Жан. Неоплатонизмът. ИК “Одри”, 2002.

* Георгов, Иван. История на философията. Т. І, С., Университетска библиотека, 1926.

* Герджиков, Анастас. Clementia. Образът на принцепса в римската литература и идеологията на ранния принципат. С., 2004, УИ “Св. Климент Охридски”.

* Герджиков, Анастас. Качествата на императора според корпуса на латинските панегирици. С., 2007, Изток-Запад.

* Герджиков, Анастас. Огледалото на владетеля. Възникване е развитие на жанра Speculum regale в античността и средновековието. С., 2006. Изд. Кармен 2005.

* Герджикова, Виолета. Образованието в епохата на старогръцката класика като проблем на културата, сп. "Критика и хуманизъм", кн. 8, бр. 1/2000, с. 101 - 120.

* Герджикова, Виолета. Thucydides modernus. В: Symposion, или аничност и хуманитаристика. Сборник с текстове от съвременни български хуманитаристи в чест на проф. Б. Богданов. Издателство “Сонм”, София 2000. Съст. В. Герджикова, Н. Гочев и Й. Сиракова.

* Герджикова, Виолета. Идеи и понятия за култура у Тукидид. В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ, книга 1-2, том 90, С. 2003. с. 5-53.

* Гичева, Димка. В лабиринта на Платон и Аристотел. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1994.

* Гичева-Гочева, Димка. Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм. С. ЛИК, 1999.

* Гочев, Николай. Античният херметизъм. С., СОНМ и УИ “Св.Климент Охридски”. 1998.

* Гочев, Николай. Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература. Том І: Аристотел и Хегел. С., 2004, “Сонм”.

* Гочев, Николай. Писма до Егина. С., изд. СОНМ, 2006.

* Гочев, Николай. Херодот и частите на света. В: ORIENTALIA. Списание за изтока. 2005/2.

* Гочев, Николай. Александрия. Разкази за хора, книги и градове. Изд. СОНМ, 2002.

* Гочева, Димка. За (не)възможното използване на Аристотеловите политологически идеи тук-и-сега. В: Критика и хуманизъм, кн. 13, бр. 1/2002, с. 183-207.

* Де Крешенцо, Лучано. История на гръцката философия. Предсократиците. С.,2001. “Планета 3”. Превод Ния Филипова.

* Дерби, Жилбер Ромейе. Софистите. ИК “Одри”, 2003 г. Превод Марио Йончев.

* Йорданова-Алексиева, Михаела. Елински орфически свидетелства. ИК “ЛИК”. С., 2004.

* Карагеоргиева, Анета. Платон и философията на знанието. С., 1999, изд. "Филвест".

* Каткарт, Томас и Даниъл Клайн. Платон и птицечовката влизат в бара... Ускорен курс по философия, илюстриран с вицове. Екслибрис, 2007.

* Панова, Невена. Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването. С., 2005, “Сонм”.

* Панчовски, Илия. Хераклитови фрагменти С., ЛИК, 2000.


* Ради Радев. Антична философия. Стара Загора, Идея, 1994.

* Ради Радев. Философията на елинизма. С., 1973, Наука и изкуство.

* Ради Радев. История на античната философия. С., Наука и изкуство, Т. 1. 1981, Т.2, 1983.

* Ради Радев. Аристотел. Историческата съдба на неговата философия. С., 1989, УИ “Кл. Охридски”.

* Ради Радев . Хераклит, София, 1986, Партиздат.

* Ради Радев. Сократ. Живот и дело. С., 1980, Партиздат.

* Рикен, Фридо. Основен курс по философия. Философия на античността. С., ЛИК, 2001.

* Ръсел, Бертранд. История на западната философия, Т. 1, С., 1994 г.
История на философията. С., 1998. Изд. “Христо Ботев”. Превод Лъчезар Живин.

* Саръилиев, Иван. Философията на Сократ. С., 1947.

* Торбов, Цеко. Основи на история на философията. Антична философия и философия на средните векове. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1996.

* Хегел. История на философията, т. І, ІІ, ІІІ, “Наука и изкуство”. Превод Генчо Дончев.

* Янакиев, Калин. Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията. С., 1988.

* Янакиев, Калин. Античност, Средновековие, Ренесанс – еволюция и динамика на нравствените светогледи. Встъп. студия в “Антология по етика”, т. І, 1987.

На руски език:

* Пьер Адо. Что такое античная философия? М., 1999.

* Теодор Гомперц. Греческие мыслители. СПб, 1999, т. І и ІІ.

* Джовани Реале и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том І: Античность. СПб, 1997.

* Эдуард Целлер. Очерк истории греческой философии. СПб, 1996.

* О. А. Донских. А. Н. Кочергин. Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии. М., 1993.
* Васильева, Т.В. Афинская школа философии, Москва, 1985 г.

* Васильева, Т.В. Философия и поэзия перед загадкой природы. Встъп. студия в: Тит Лукреций Кар. “О природе вещей”, Москва, 1983 г.

* Гомперц, Теодор. Греческие мыслители. Санкт Петербург, 1999 г. т. І и ІІ.

* Гайденко, Пиама. Эволюция понятия науки. Москва, 1980 г.

* Горан, Василий. Необходимость и случайность в философии Демокрита. Новосибирск, 1984 г.

* Джохадзе, Давид. Основные этапы развития античной философии, Москва, 1977 г.

* Лебедев, А.В. To apeiron - не Анаксимандр, а Платон и Аристотель.В:“Вестник древней истории”, 1978 г., № 1, с. 39-54, № 2, с. 43-58

* Лебедев, А.В. Агональная модель космоса у Гераклита – “Историко-философски эжегодник”, 1986 г.

* Лосев, А.Ф. История античной эстетики, Т. 1, Москва, 1963 г., Т. 2, Москва, 1969 г., Т. 3, Москва, 1974 г., Т. 4, Москва, 1975 г., Т. 6, Москва, 1980 г., Т. 7, кн. І,ІІ, Москва, 1988 г., Итоги тысячелетнего развития, кн. І, Москва, 1992 г., кн. ІІ, Москва, 1994 г.,

* Рожанский, Иван Дм. Анаксагор: жизнь и деятельность – Москва, 1983 г.

* Рожанский, Иван Дм. Анаксагор: у истоков античной науки – Москва, 1972 г.

* Семушкин, Анатолий. Эмпедокл. Москва, 1985 г.

* Чанышев, А. Курс лекции по древней философии, Москва, 1981 г.

* Чанышев, А. Начало философии, Москва, 1982 г.

* Чанышев, А. Эгейская предфилософия, Москва, 1970 г.

* Чанышев, А. Италийская философия, Москва, 1975 г.

* Чанышев, А. и Э. Михайлова. Йонийская философия, Москва, 1966 г.

* Шаш, Семен. Генезис античной диалектики. Минск, 1980 г.


Пояснителна бележка: В библиографиите, сложени досега, са посочени заглавия както на български, така и на руски език, защото тези издания са най-достъпни в максимален брой наши библиотеки и книжарници, особено в градовете из страната.

Скоро на този блог ще се появят и библиографии на книги и на западни езици, които вече могат да се намерят и в НБКМ и във филиалните библиотеки на СУ.

No comments: