Friday, March 30, 2018

покана за конференцияУважаеми колеги,
Асоциацията за развитие на университетското класическо образование
Ви кани да вземете участие в традиционните годишни Четения на АРУКО
на  14 и 15 декември 2018 г., които ще бъдат на тема:
Мислене и действане: 
всичко е станало така, както би трябвало да стане
Платон, Критон, 44c
Четенията ще бъдат по повод: 130 години от създаването на Софийския университет и 130-годишнината от публикувания през 1888 г. първи новобългарски превод на Платоновия диалог Критон, дело на И. Държилов.
Докладите и научните съобщения могат да се разполагат в следните тематични области:
  1. Античната философия (от всички периоди и всички традиции).
  2. Рецепцията на античното мислене у нас: преводите на антични философски съчинения; традиции в преподаването на античната философска мисъл; интерпретации и дисертации по проблеми на античната философия;
  3. Заниманията с антична литература, история и философия като основа на философско-методологическите схващания за висшето образование на български интелектуалци и образователни дейци.
Заявка за участие, включваща заглавие и резюме на доклада, изпращайте до
31 октомври 2018 г. на адрес: aduceorg@gmail.com
Организационен екип:
доц. д-р Невена Панова, ФКНФ, катедра Класическа филология; председател на УС на АРУКО
доц. д-р Димка Гичева-Гочева, ФФ; 
доц. д-р Диана Атанасова, ФСлФ; 
гл. ас. д-р Камелия Спасова, ФСлФ;
(… и нека направим така, щом богът ни води натам. Критон 54 d:
καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται)
***
post scriptum: През ноември 2015 г. по време на тържествената научна сесия по случай 10-тата годишнина от създаването на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование бе решено Асоциацията да стане инициатор на провеждането на конференция, посветена на 2 400-ния юбилей на Аристотел. Идеята беше подкрепена от ръководителите на философските катедри във ФФ и форумът Предизвикателството Аристотел се състоя от 28 до 30 ноември 2016 г. Очакваме скоро да се появи том с разширени версии на докладите, представени там, който в момента се отпечатва в Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, а програмата и участниците в събитието може да си припомните тук: сайт на конференцията „Предизвикателсгвото Аристотел“
През 2017 г. традиционният научен форум бе наречен Годишни четения на АРУКО и бе посветен на 500-годишния юбилей от публикуването на Утопия на сър Томас Мор. Снимки и съобщение за докладите в него може да видите на това място.
По любезната покана на проф. Андрей Бояджиев докладите, представени на конференцията У Т О П И Я. Политическото философстване и фантазиране от Античността до Новото време, ще бъдат публикувани през 2018 г. в електронното списание за хуманитаристика на Факултета по славянски филологии Littera et lingua.
Четенията на АРУКО ще се случват веднъж годишно, в петък през втората седмица на декември и по възможност вечерта на същия ден ще се провежда редовното годишно Общо събрание.
През тази юбилейна 2018 г., когато най-старият и най-големият наш университет ще отбележи с много събития 130-годишнината от създаването си, като фокус на четенията бе избрана тема, която ще отбележи и 130-та годишнина от първия превод на новобългарски на античен философ.
През 1888 г. не само се ражда Висшето училище в София, но и е публикуван преводът на Иван Държилов на Критон на Платон.

καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται
финалното изречение на диалога Критон: ... да стане това така, защото така го бог иска (според превода на Иван Държилов от 1888 г.)

No comments: