Google+ Followers

Tuesday, November 15, 2016

покана за четвъртъкВ четвъртък, 17 ноември, ще бъде отбелязан световният ден на философията, който се чества всеки трети четвъртък от ноември по инициатива на ЮНЕСКО.
Тогава - по съвпадение - ще говорим с г-жа Мимоза Котова-Димитрова на семинара "Психоанализа и литература: ЕДИП" от 18 часа в най-хубавата библиотека в Ректората - общата филологическа библиотека на последния етаж на Гълъбарника.

Плакатът за събитието е на д-р Камелия Спасова.

В рубриката Библиотека на сайта на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование е публикуван докладът ми за влиянието на Херодот върху практическата философия на Аристотел, с който участвах в Световния конгрес, посветен на юбилея на Философа, проведен през юли тази година в Атинския университет.

В четвъртък вечерта ще говоря за човешката природа, предопределението и предсказанията за него при Херодот. Това е план-конспект на лекцията, но ще се опитам да говоря не повече от 30 минути. Ще го раздам и като хандаут на хартия. 


                                   Семинар Психоанализа и литература: Едип
                                           17 ноември 2016 г.

Човешката природа, предопределението и предсказанията за него според Херодот

Димка Гичева-Гочева, ФФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Цялостен превод на Петър Димитров и частичен на Доротей Гетов

1.     Теономност и относителност в историята на Херодот. Eлините, персите и финикийците имат най-малко три различни версии на разкази за причините: за произхода, за хода и развитието на последователността от събития в тях. Херодот се дистанцира от епоса и митологията. Той ще разказва за действителни събития и действителни лица, за действителни истории и последиците от тях за него и неговите съвременници, поуката от които е, че всичко в човешкия свят е несигурно и изменчиво и че “човешкото благополучие никога не остава на едно място” (І, 5).
       Херодот се заема с разказването на няколко последователни истории за владетели:  историята на Крез и неговия род, историята на Кир и неговия род, историята на Камбис, историята на Дарий, историята на Ксеркс. Все исторически лица, в чиято действителност никой никога не се е съмнявал[i].
      “Понеже божеството – аз изказвам свое мнение – се погрижило те, погинали от пълна разруха, чрез примера си ясно да покажат на хората, че за големи несправедливости боговете отреждат и големи наказания.  ІІ, 120, 10

  1. Предопределението и неговото явяване в съновидения, оракули и личби:  не е в човешката природа да може да отблъсва онова, което носи бъдното, ІІІ, 65, 10-11
        В първата от няколкото подробно разказани лично-родови истории – историята на Крез – се описва как Крез сънувал, че единият от двамата му сина ще загине, улучен от желязно острие. Точно така става малко по-късно, въпреки усилието на Крез да предотврати нещастието. (І, 34-45)
        След това в историята на Кир, Астиаг не веднъж, а два пъти има съновидения с дъщеря си - неприлични, но достатъчно прозрачни като знамения, от които се разбира как нейното дете, сиреч неговото внуче, ще подчини цяла Азия, но и ще му отнеме властта. (І, 107, 108).
        После в историята на Камбис се повествува за това, как той убива брат си, уплашен от едно съновидение.
        Предсказанията на оракулите като пътеводител на човешките дела[ii]. В историята на Крез има и такъв любопитен момент на софистическо усъмняване в тяхната достоверност: пратеници в прорицалищата в Делфи, Абай във Фокида, в Додона; “в светилището на Амфиараос и в това на Трофониос; в земите на Милет, в светилището на Бранхидите; та даже и в Либия в светилището на Амон... На стотния ден от тръгването си от Сарди пратениците му трябвало да попитат прорицалищата какво прави той точно в този момент и само делфийската
Пития “изрекла в шестостъпен стих…
   … прочутото оракулско предсказание: “Ако преминеш през реката, ще разрушиш едно голямо царство”. Крез изтълкувал това по начина, по който искал да го изтълкува – че ще разруши царството, което той ще нападне. Станало обаче обратното. И затова бил виновен не оракулът, а неумението на Крез да разбере диалектически-двусмисленото предупреждение. Не напразно и Хераклит казва, че оракулът нито скрива, нито разкрива, а дава знаци (фр. 93, Плутарх, За предсказанията на Пития.)
       Досущ като в Омировия епос и при Херодот има разкази за чудеса, знамения и личби. Например раждането на тирана Пизистрат било предвестено …(І, 59)
       По-нататък поражението на Крез от персите и залавянето му от Кир било предвещано пък от появата на страшно много змии, които изпълнили предградията на Сарди, но още по-странното било, че конете на лидийците изоставили пасбищата си и започнали да ядат змиите... (І, 78).
       И пак, както от Омир та чак до заника на античността, не може да се мине и без появата и особено без полета на птиците за тълкуване на бъдещето: когато седмината важни перси намислили да ликвидират магите в двореца, тяхното колебание и споровете между тях били прекратени от следната гледка в небето – седем двойки ястреби връхлетели и разкъсали две двойки лешояди... (ІІІ, 76)
  1. Хуманизмът на софистите, Херодот и Тукидид: в най-широкия, етимологичен смисъл на думата – като интерес към човешкостта и човешката природа изобщо; но и като настоятелно подчертаване на несъществеността на различията между човешките същества. В гръцката култура има не малко изразители на противоположното. Солон, Платон, Аристотел – за тях елинството е по-висше от варварството; свободният човек е по-висш от роба, който даже не се мисли като човешко същество; роденият в един град се възприема като по-висш от пришълеца и чужденеца; и разбира се, мъжът се възприема като по-висш от жената.
      Както за Протагор, така и за Херодот и Тукидид такива различия няма, или дори и да ги има като безспорни биологични и биографични детерминанти, от тях не следват някакви съществени обособявания в човешкия род. Напротив, те и тримата поставят темелите на хуманизма, разбиран като интерес към цялата човешкост, към единната човешка природа:
1.     Протагор с настояването за това, че има един-единствен човешки род и че той единствен сред всички живи същества е мяра на всички неща (какъвто е единият най-популярен прочит на Протагор, следващ Платоновия „Теетет”), или че всеки един човешки индивид в целия човешкия род има право на преценка, равноправно-и-равнопоставено-съпоставима с преценките на всеки друг (какъвто е другият прочит на Протагор, следващ интерпретацията, но не и оценката на Аристотеловата  „Метафизика”).
2.     Херодот също неколкократно  и зрелищно-драматургично тематизира проблема за човешката природа:
а) в разговора между атинския законодател и пръв общоелински мъдрец Солон и лидийския владетел Крез (І, 29-33), който завършва с извод, приет от Крез с голямо недоверие и неудоволствие: преди да сме видели как завършва животът на един човек, не можем да го смятаме за щастлив; събитията след това обаче в хода на живота му донасят горчиво потвърждение на казаното от Солон;
б) в епистоларния диалог между коринтянина Люкофрон и сестра му, оставена от Херодот анонимна (ІІІ, 52) за кръвните вражди в едно семейство, на които все пак трябва да се слага край, понеже всички ние сме хора;
в) в разговорите на Ксеркс с чичо му Артабан(ос) (VІІ, 45) и между Ксеркс и Демарет(ос) (VІІ, 101-104); като и в двата разговора има зрелищен мизансцен;
г) в историята на египтянина Амасис и неговия златен леген: издигнал се от един до друг социален статус, от обикновен човек без потекло до царска власт той дал урок на познатите си, които променили отношението си към него (ІІ, 172); и
д) в писмото на Амасис до тиранина Поликрат (ІІІ, 40) за превратностите на съдбата и за несигурността на властта.
       Може много да се спори кой точно текст сред всички тези диалози и писма е по-концептуален и кой е по-сантиментален, кой е банален и в кой от тях има най-неочакван обрат – в разказчето за ридаещия Ксеркс, който на върха на мощта си осъзнава, че само след година от нея може да не остане нищо, или в натуралистичната грубост на историйката за претопения леген, излят впоследствие в статуя на бог. Но все пак несъмненото внушение е от всички тях е: независимо от това дали сме елини или египтяни, атиняни, коринтяни или лакедемонци, перси или лидийци, все пак ние сме крайни и смъртни човешки същества с една и съща несигурна и неизвестна съдба, която може да ни донесе всякакви превратности - да въздигне скромен човек (както става с Амасис), но и да свали всеки владетел от най-голямото възвеличаване и власт (както става с всички царе в повествованието му с изключение на Амасис). Херодотовата История може да се прочете и като антропологическо-политически трактат: хората навсякъде са еднакви и човешката природа винаги и навсякъде е една и съща, но човешките общности, които те създават, достигат и запазват свободата и справедливостта, само там и тогава, когато са основани на принципите исономия и исагория – на равенството пред закона (и неговото върховенството спрямо всички) и на равнопоставеността на всички (букв. „на агората”) в общностния живот.
       Като своеобразно дописване на Херодот, но в далеч по-мрачен и на моменти депресиращ тон Тукидид продължава: човешката природа навсякъде е еднаква. Онова, което на едно място и по едно време се появява под една форма, на друго място и по друго време се показва под друга. Затова да не избързваме с присъдите за примитивизъм и варварство на едни, и културно превъзходство на други – това е поуката и хуманистичното послание на двамата големи историци. Например, човекоядството при масагетите, за което съобщава Херодот, се появява и при елините, за което пък свидетелства Тукидид, и по-точно при потидейците, озверели и обезумели от глад при една продължителна обсада в първата фаза на войната... ( ІІ,70).
      Точно поради това освен за „човешка природа” Тукидид достатъчно често говори и за човешкото,  като употребява специален обобщаващ абстрактен термин за това – разбира се в ед.число, среден род [1].
  


[1] Пълният превод е дело на Петър Димитров и е редактиран от Георги Михайлов. ДИНИ, С., Част І, 1986, Част ІІ, 1990. Предговор Богдан Богданов. Второ издание на пълния превод С., 2010, НБУ.  Частичният превод е в изданието “Херодот. Исторически новели”, С., 1982, Народна култура, превод Доротей Гетов. Редакция и предговор Петър Димитров.
[i] Подробни анализи на всички тези големи родови истории и на техния литературно-културен контекст прави Богдан Богданов в редица свои текстове: Атическата историография като идеология и литература. В: Мит и литература, С., Наука и изкуство, 1985; в предговора към цитирания пълен превод на Историята Историкът и писателят Херодот; в Нещастието на властника. В: Европа. Разбирана и правена. С., Планета 3, 2001. Вж. и Karl Reinhart. Vermaechtnis der Antike. Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtschreibung. Hrsg. Von Carl Becker. Vandenhoech&Ruprecht, Goettingen, 1960. Herodots Persergeschichten, Gyges und sein Ring, S.133 – 183.

[ii] Оракулите и тяхната функция в гръцката история и историография са интерпретирани по различен начин от класически и модерни автори. Вж. например Франсоа Артог. Свидетелят и историкът. В: История, разказ, памет. Съст. и научна редакция Ивайло Знеполски. Дом за науките за човека и обществото. С., 2001. с.178 и сл. 
Интересно е наблюдението на Хегел за взаимопредполагането на полисната демокрация в нейния първоначален период и допитването до оракулите: “Във връзка с демокрацията във вида, в който е съществувала само в Гърция, се намират оракулите. За самостоятелни решения е нужна изработена субективност на волята, определяна от ясни причини; но гърците още не са притежавали такава мощ и сила на волята... при по-нататъшното развитие на демокрацията виждаме как в най-важните моменти хората вече не се обръщат с въпроси към оракулите, а решаващо значение са имали особените мнения на народните оратори”. Хегел. Философия на историята. ІІ. Духът на Европа. С., Евразия, 1995, с.48-49.

No comments: