Google+ Followers

Wednesday, March 9, 2016

одобрен докторантски курс     На заседание на Факултетния съвет на Философския факултет, проведено на 1 март, са били одобрени множество докторантски курсове за пролетния семестър на тази и за зимния семестър на следващата академична година. Кои са те и какви са техните програми и анотации може да се види тук: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/35#tab300


     Приет е и предложеният от мен докторантски курс Наследството на Аристотел.

   Ето информация за него:

  Предварителни изисквания – няма.


  Цели: Курсът се посвещава на 2400-ната година от рождението на Аристотел и цели да запознае докторантите от ФФ, но и от други факултети с огромното му философско наследство, една трета от което вече е преведена на български през първите 112 г. от възникването и развитието на аристотелизма у нас.
 
  
 


Предлага се за пролетния семестър, за периода  април-юни 2016 г. С евентуалните участници ще уточним разпределението по дати в зависимост от заетостта им.
Срок за записване на желаещите докторанти в платформата Мудъл:
 31 март 2016 г.
Ето на този линк: http://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=975

Тематичен план и препоръчана литература. За всяка от темите е посочено българското издание/издания на текста.


1             Първа лекция-дискусия: 
     Между историята, философията на политиката и конституционализма. Аристотел. Атинската държавна уредба. С., 1904, Българска библиотека №5, превод, коментар и предговор Гаврил Кацаров. Втори превод на български: 
      Аристотел. Атинската полития. С., 1993, изд. Христо Ботев, превод Цветана Панициду и Хари Паницидис. Предговор и коментар Хари Паницидис.
    Първият превод на проф. Кацаров е преиздаден в: Гаврил Кацаров. Избрани съчинения. Том ІІ, съставител доц.д-р Петър Делев. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2004, 803-899. Трето електронно издание: https://projectoria.com/product/product?path=59&product_id=52
     
              Втора лекция-дискусия: 
     Най-четеното и тълкувано произведение на Философа: Поетиката на Аристотеля. Превод и коментар Кръстьо Генов и Петър Радев. С., 1943, 1947. Второ поправено и допълнено издание. Книгоиздателство „Хемус”.
Аристотел. За поетическото изкуство. Превод  и встъп. студия Александър Ничев, С.,1975 г. “Наука и изкуство”. Второ изд. СОФИ-Р, 1993. Трето изд. „Захарий Стоянов”, 2013.
Нов превод на Георги Гочев, С., 2016, "Изток-Запад".

  
               Трета лекция-дискусия: 
     Има ли душа човекът или само познание, ум и съзнание? Аристотел. За душата. “Наука и изкуство”, С., 1979. Превод: д-р Марко Марков. Всъпителна студия Ради Радев Второ изд. ЛИК, 2006.

               Четвърта лекция-дискусия: 
    Логос, етос и патос. Аристотел. Реторика. Превод и встъп. студия Александър Ничев, С., 1986 г. Изд. “Наука и изкуство”. Второ изд. СОФИ-Р, 1993. Трето изд. „Захарий Стоянов”, 2013.

               Пета лекция-дискусия:
    Езикови, логически или онтологически? Аристотел. Категории. Превод, встъпителна студия и коментар Иван Христов, С., 1992 г. Изд. “Наука и изкуство”; Фондация Отворено общество. Второ изд. в двуезичното издание на ОРГАНОН, част 1, „Захарий Стоянов”, С. 2008.

               Шеста лекция-дискусия:
    Основите на херменевтиката и теория на аргументацията. Аристотел. Аналитики. Том първи. С., 1997, ИК „Христо Ботев”, съдържа За тълкуването и Първа аналитика. Превод, предговор, коментар и библиография Иван Христов. Второ изд. в двуезичното издание на ОРГАНОН, част 1, „Захарий Стоянов”, С. 2008.

               Седма лекция-дискусия:
     Доказателства и диалектика. Аристотел. 
     Топика. Превод и коментар Иван Христов, С., 1998 г. Изд. “Захарий Стоянов”. Като приложения съдържа статии на Лео Елдърс, А. Фрагщайн, Сузан Мансион, Дж. Е. Л. Оуен, дьо Патер, Солмсън и Корнелия Йохан де Фогел. Второ изд. в двуезичното издание на ОРГАНОН, част 2, „Захарий Стоянов”, С. 2009.

.              Осма лекция-дискусия:
    Етиката на етиките. Аристотел. Никомахова етика. С., 1993 г., Изд. ГАЛ – ИКО. Превод Теменуга Ангелова, ред. Искра Генчева. Научна редакция и коментар Ради Радев.

        Девета лекция-дискусия:

    Актуалното и остарялото в политическата теория на Философа. Аристотел. Политика. Превод Анастас Герджиков, Издателство Отворено общество, С., 1995. Предговори на Богдан Богданов и Олоф Гигон.

             Десета лекция-дискусия:
    „Малките” естественонаучни текстчета. Аристотел. Физиогномика, С., 1998 г. Превод и послеслов Хари Паницидис. Изд. ЛИК и Вермеер. Второ изд. ЛИК 2006.

             Единадесета лекция-дискусия: 
    Библията на философията. Аристотел.  Метафизика. С., 2000, изд. СОНМ, превод Николай Гочев (книги І-ІІІ, Х-ХІV) и Иван Христов (книги ІV-ІХ). Предговори: Димка Гочева, Николай Гочев, Иван Христов.

1          Дванадесета лекция-дискусия: 
    Космологията на Аристотел. За небето. За възникването и загиването. Превод, бележки и индекс на “За небето” - Димка Гочева; превод, бележки и индекс на “За възникването и загиването” - Димитър Илиев. Ред. Владимир Маринов. Послеслов Мария Николова.  Встъп. студия, индекс и библиография Димка Гочева. С., СОНМ, 2006 г.

1           Тринадесета лекция-дискусия:
     Икономика, етика и политика. Аристотел, псевдо-Аристотел, Ксенофонт и Хиерокъл. В: Икономика. Антични автори за стопанството. прев. Георги Гочев, редакция Николай Гочев. Библиотека “ДЕЛОС”, С., 2006, СОНМ.

1          Четиринадесета лекция-дискусия:
   Софистите като предизвикателство за Платон и Аристотел. Аристотел. Съчинения в шест тома. Том І Органон, част І: Категории, За тълкуването и Първа аналитика (2007); част ІІ: Втора аналитика, Топика и За софистическите опровержения (2009). С., Изд. “Захарий Стоянов”.  Превод, коментар, индекс и библиография Иван Христов.


1         Петнадесета лекция-дискусия: 
    Философията на природата на Аристотел. Том II, част I. Физика. Превод и предговор Цочо Бояджиев. С., 2012, „Захарий Стоянов”. Предговор и бележки Иван Христов.


No comments: