Google+ Followers

Wednesday, October 21, 2015

свободноизбираем за платонизма


МП Антична култура и литература

Програма на избираемия курс Платонизмът,

който през зимния семестър на учебната 2015/2016 г. ще бъде воден от доц. д-р Димка Гочева

Ще се случва във вторник, от 16.00 до 17.30 часа в кабинет 188 в Ректората.

 Уводна лекция: Какво означава платонизъм във философията, изкуството и науката? Представяне на програмата на курса. 20 октомври.

27 октомври. Влиянието на Сократ върху Платон. Сенките на Алкивиад и Критий. „Апология на Сократ”, „Критон” и „Алкивиад”.

3  ноември. Душата, любовта и лудостта. „Федър”.

10 ноември. Справедливото и справедливостта в „Държавата”. От първа до шеста книга.

17 ноември. Животът в пещерата и съдбата на душата след смъртта. От седма до десета книга на „Държавата”, но с препращане и към „Горгий”.

24 ноември. Създаването на космоса според „Тимей”.

1 декември. Философията на природата в „Тимей”. Потъването на Атлантида според „Критий”.

15 декември. Седмото писмо „До роднините и приятелите на Дион”.

22 декември. „Епиномис” – последният диалог на Платон?

 5 януари. Загадката на Академията: Спевсип и
Ксенократ. Фрагменти от техни произведения и по-късни свидетелства.

 12 януари. Критиката на платонизма в книгите Алфа, Мю и Ню (I, XIII, XIV) на „Метафизика” на Аристотел.

 19 януари. Платонизмът на Аристотел.
1

Библиография:

Платон. Диалози. “Наука и изкуство”:
Том І. С., 1979. Апология на Сократ. Критон. Евтифрон. Малкият Хипий. Ион. Големият Хипий. Алкивиад. Хармид. Лахет. Лизис. Протагор. Преведени от Б. Богданов и Георги Михайлов. Вст. ст. Г. Михайлов.
Том ІІ. С., 1982. Горгий. Евтидем. Менон. Менексен. Кратил. Федон. Пирът. Федър. Преведени от Г. Михайлов, Б. Богданов, Петър Димитров. Вст. ст. Б. Богданов.
Том ІІІ. С., 1981. Държавата. Превод Александър Милев. Послеслов Ради Радев. Очаква се всеки момент появата на нов превод, направен от Георги Гочев.
Том ІV. С., 1990 . Парменид. Теетет. Софистът. Държавникът. Филеб. Тимей. Критий. Преведени от Цочо Бояджиев, Б. Богданов, Донка Марковска и Георги Михайлов. Вст. ст. Цочо Бояджиев.
Платон. Закони. Превод, бележки, библиография и индекс: Невена Панова (кн. І-ІV, VІ-VІІ) и Георги Гочев (кн.V, VІІІ-ХІІ). Редактор Георги Гочев (І, ІІІ, ІV, VІ и VІІ) и Николай Гочев (кн. ІІ, V, VІІІ-ХІІ). Предговор Богдан Богданов.
Встъп.студия Георги Гочев
Под общата редакция на Николай Гочев. Библиотека „ДЕЛОС”, С., СОНМ, 2006.
Платон. Седмо писмо. Платон поздравява роднините и съмишлениците на Дион. Превод Стоян Терзийски. В: Продължаващата античност. Специален тематичен брой на „Критика и хуманизъм”. 2002, кн. 13, 207-231.
Диалогът "Епиномис", преведен от Николай Гочев:
http://theepinomisofplato.blogspot.bg/2012/05/translation-in-bulgarian-of-epinomis.html


Аристотел. Политика. превод Анастас Герджиков, Издателство Отворено общество, С., 1995. Предговори на Богдан Богданов и Олоф Гигон.
Аристотел. Никомахова етика. С., 1993 г., Изд. ГАЛ – ИКО. Превод Теменуга Ангелова, ред. Искра Генчева. Научна редакция и коментар Ради Радев.
Аристотел. Метафизика. С., 2000, изд. СОНМ, превод Николай Гочев (книги І-ІІІ, Х-ХІV) и Иван Христов (книги ІV-ІХ). Предговори: Димка Гочева, Николай Гочев, Иван Христов.
Аристотел. За душата. “Наука и изкуство”, С., 1979. Превод: д-р Марко Марков. Всъпителна студия Ради Радев.
Аристотел. Съчинения в шест тома. Том І, част І (2007) и ІІ (2009). С., Изд. “Захарий Стоянов”.  Превод, коментар, индекс и библиография Иван Христов.
Аристотел. За небето. За възникването и загиването. Превод, бележки и индекс на “За небето” - Димка Гочева; превод, бележки и индекс на “За възникването и загиването” - Димитър Илиев. Ред. Владимир Маринов. Послеслов Мария Николова.  Встъп. ст. Димка Гочева. С., СОНМ, 2006 г.
No comments: