Google+ Followers

Friday, January 9, 2009

Свети Василий Велики - от "Шестоднев" и "За Светия Дух"

от "Шестоднев"

Беседа първа


В начало Бог сътвори небето и земята ( Бит. 1 : 1)


Подобаващо начало за всеки, който възнамерява да изложи сътворението на света, е да започне словото си с уредбата на видимия свят. Защото ще бъде представено сътворението на небето и земята, което не е станало от само себе си, както са си въобразили някои, а причина за това е Бог.
Непозналите Бога не приеха, че преди създаването на всичко е съществувала разумна първопричина, а водени от началното си незнание, направиха изводи и за следващите неща.

Колко хубаво нещо е редът! Поставя първо началото, за да не помислят някои, че светът е безначален. След това добавя “сътвори”, за да покаже, че ставащото е нищожна част от могъществото на Твореца.

... предизвестие на учението за свършека и промяната на света. Всичко, започнало в някакъв момент от времето, по необходимост трябва да свърши във времето. Ако има начало във времето, не се съмнявай за края му.
... както на сегашния живот съответства естеството на този свят, така и в бъдещето битие душите ни ще получат участ, отговаряща на състоянието им.

И когато дошъл часът да бъде въведен и този свят сред съществуващите, първо като училище и школа за човешките души, а след това като подходящо жилище за всичко, което се намира между раждането и смъртта, тогава се появил ходът на времето, еднакъв по природа със света, с животните и растенията, който винаги бърза, тече и отминава, и никога не спира бягът му. Нима не е такова времето? Нали миналото е изчезнало, бъдещето не се е появило, а настоящето, докато разберем, избягва от сетивата ни?... Оттук нашият мъдър учител за сътворението на света поставя сполучливо в разказа си за него думите “В начало сътвори”, тоест в начало на времето.

Начало се нарича и първото движение, например
“Начало на добрия път е – да се върши правда” ( Притч. 16:5)...


Начало се нарича и това, от което нещо произлиза, тоест от онова, което съществува в него, както основният камък в къщата или килът в кораба, или както е казано: “Начало на мъдростта е страхът Господен” ( Притч. 1:7)
Умението е начало на занаятите, както мъдростта на Веселиил се изразява в умението да се украси скинията.
Много често полезният край на действията става тяхно истинско начало. Както начало на милосърдието е приемането му от Бога, така и начало на всяко добродетелно действие е съдържащата се в обетите цел.
Щом като началото има толкова значения, помисли дали на всички отбелязани не подхожда този израз.

превод Росен Тенев
редактор Иван Желев
цитира се по изданието "Свети Василий Велики. ШЕСТОДНЕВ и други беседи". Народна култура, С., 1999 г.

откъс от
За Светия Дух - Гл. 5


“Един е Бог-Отец, от (из) Когото е всичко, и един Господ Иисус Христос, чрез Когото е всичко...” ( 1 Кор. 8:6).


Ала тези думи не принадлежат на законодател – те са думи на разграничител на ипостаси... Блаженият Павел ги е събрал, за да означи един и същ субект, казвайки:
“Защото всичко е от (из) Него, чрез Него и към Него”, ( Рим. 11: 36)


Понеже из Него по волята на Бога и Отца е причината за битието на всичко, що съществува. Чрез Него е пребиваването и строежът ( sustasis)на всяка твар: защото за всяко същество Създателят е отмерил и нужното за неговото съхранение. Поради това именно е обърнат към него целия всемир, взрян с някакъв неудържим копнеж, с някаква неизразима обич в Сътворителя и Управителя на живота.

Нашата задача е да ... изобличим заблудата, че наблюденията на нашите противници са верни... за разумния слушател е достатъчно и онова опровержение на изложените твърдения, което се нарича “от противното”.


Гл. 9: Определителни понятия за Светия Дух, следващи учението на Светото Писание


Дух Свети е главното Му, собственото Му название: А това е най-вече означението на всичко безтелесно, изцяло невеществено и несъставно... да мислим Духа като същност разумна, безпределен по мощ, неопределим по величина, неизмерим с времена и векове, щедър на всички блага, които притежаваме.

превод Владимир Атанасов
редактор Яна Букова
цитира се по изданието "Свети Василий Велики. За Светия Дух", С.,2005 г.,

No comments: