Monday, October 17, 2016

платонизмът този семестър

През тази година заради юбилея на Аристотел събитията в академичния живот, посветени на него, които се случват по света и у нас, преобладават. Днес например, в Москва започва голяма тридневна конференция, организирана от Института по философия към РАН, в която докладите се представят в четири паралелни конкуриращи се секции и дори има видеотранслация.
При много бърза интернет-връзка докладите ще могат да бъдат слушани и гледани в реално време, а след това организаторите обещават и записи от всички секции. 
   
Но все пак да не изоставяме и Платон.
Един спецкурс за платонистката традиция ще се провежда през зимния семестър в
МП Антична култура и литература
към катедрата по Класическа филология във ФКНФ.

Програма на избираемия курс Платонизмът,
който през зимния семестър на учебната 2016/2017 г. ще бъде воден съвместно от хон. ас. Стефан Стефанов от катедрата по Класическа филология и от мен

Ще се случва всеки четвъртък, в 175 кабинет от 10.30 до 12.00 часа 
13 октомври: Увод: Какво означава платонизъм във философията, изкуството и науката? Представяне на програмата на курса. 20 октомври.
20 октомври. Влиянието на Сократ върху Платон. Сенките на Алкивиад и Критий. Апология на Сократ, Критон и Алкивиад.
27 октомври. Душата, любовта и лудостта. Федър.
3 ноември. Справедливото и справедливостта в Държавата. От първа до шеста книга.
10 ноември. Животът в пещерата и съдбата на душата след смъртта. От седма до десета книга на Държавата, но с препращане и към Горгий.
17 ноември. Създаването на космоса според Тимей.
24 ноември. Философията на природата в Тимей. Потъването на Атлантида според Критий.
8 или15 декември. Седмото писмо До роднините и приятелите на Дион.
22 декември. Епиномис – последният диалог на Платон?
 5 януари 2017. Загадката на Академията: Спевсип и
Ксенократ. Фрагменти от техни произведения и по-късни свидетелства.
 12 януари 2017. Критиката на платонизма в книгите Алфа, Мю и Ню (I, XIII, XIV) на Метафизика на Аристотел.
 19 януари 2017. Платонизмът на Аристотел.


Библиография:
Платон. Диалози. “Наука и изкуство”:
Том І. С., 1979. Апология на Сократ. Критон. Евтифрон. Малкият Хипий. Ион. Големият Хипий. Алкивиад. Хармид. Лахет. Лизис. Протагор. Преведени от Б. Богданов и Георги Михайлов. Вст. ст. Г. Михайлов.
Том ІІ. С., 1982. Горгий. Евтидем. Менон. Менексен. Кратил. Федон. Пирът. Федър. Преведени от Г. Михайлов, Б. Богданов, Петър Димитров. Вст. ст. Б. Богданов.
Том ІІІ. С., 1981. Държавата. Превод Александър Милев. Послеслов Ради Радев. Очаква се всеки момент появата на нов превод, направен от Георги Гочев.
Том ІV. С., 1990 . Парменид. Теетет. Софистът. Държавникът. Филеб. Тимей. Критий. Преведени от Цочо Бояджиев, Б. Богданов, Донка Марковска и Георги Михайлов. Вст. ст. Цочо Бояджиев.
Платон. Закони. Превод, бележки, библиография и индекс: Невена Панова (кн. І-ІV, VІ-VІІ) и Георги Гочев (кн.V, VІІІ-ХІІ). Редактор Георги Гочев (І, ІІІ, ІV, VІ и VІІ) и Николай Гочев (кн. ІІ, V, VІІІ-ХІІ). Предговор Богдан Богданов.
Встъп.студия Георги Гочев
Под общата редакция на Николай Гочев. Библиотека „ДЕЛОС”, С., СОНМ, 2006.
Платон. Седмо писмо. Платон поздравява роднините и съмишлениците на Дион. Превод Стоян Терзийски. В: Продължаващата античност. Специален тематичен брой на „Критика и хуманизъм”. 2002, кн. 13, 207-231.

Аристотел. Политика. превод Анастас Герджиков, Издателство Отворено общество, С., 1995. Предговори на Богдан Богданов и Олоф Гигон.

Аристотел. Никомахова етика. С., 1993 г., Изд. ГАЛ – ИКО. Превод Теменуга Ангелова, ред. Искра Генчева. Научна редакция и коментар Ради Радев.

Аристотел. Метафизика. С., 2000, изд. СОНМ, превод Николай Гочев (книги І-ІІІ, Х-ХІV) и Иван Христов (книги ІV-ІХ). Предговори: Димка Гочева, Николай Гочев, Иван Христов.

Аристотел. За душата. “Наука и изкуство”, С., 1979. Превод: д-р Марко Марков. Всъпителна студия Ради Радев.

Аристотел. Съчинения в шест тома. Том І, част І (2007) и ІІ (2009). С., Изд. “Захарий Стоянов”.  Превод, коментар, индекс и библиография Иван Христов.

Аристотел. За небето. За възникването и загиването. Превод, бележки и индекс на “За небето” -Димка Гочева; превод, бележки и индекс на “За възникването и загиването” - Димитър Илиев. Ред. Владимир Маринов. Послеслов Мария Николова.  Встъп. ст. Димка Гочева. С., СОНМ, 2006 г.

Всички любопитни са поканени да наминават, когато могат!

No comments: