Friday, October 14, 2016

за конференцията утреКАТЕДРА РЕТОРИКА, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ организира на 15 октомври 2016 година в зала 1, Ректорат,

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА: 2400 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРИСТОТЕЛ И ДЕМОСТЕН“
Програма:

09:00-09:05: Регистрация на участниците
09:05-09:15: Откриване на конференцията

09:15-09:30: проф. Донка Александрова: Диалектиката на Аристотел – фундамент на продуктивния спор
09:30-09:45: Проф. Иван Христов: Аристотел за предрефлексивната очевидност в изкуството на оратора
09:45-10:00: Проф. Максим Мизов: За хипотетичната реконструкция на Аристотеловия сюжет за синомосията
10:00-10:15: Проф. Иванка Мавродиева: Особености на аудиторията –  от реторичната теория в древността до поведението й в онлайн среда
10:15-10:30: Доц. Виржиния Радева: Аргументация и стил в речите на Демостен


10:30-10:45 – Кафе-пауза10:45-11:00: Доц. Димка Гичева-Гочева: За "голямата" и "малката" Реторика на Аристотел
11:00:11:15: Доц. Невена Панова: Реторика на биографията (върху Плутарховия „Животопис на Демостен“)
11:15-11:30: Доц. Иван Колев: „Реторика“ на Аристотел и традицията на De Anima
11:30-11:45: Гл. ас. Жана Дамянова: Метафора и метафизика. Дебатът между Жак Дерида и Пол Рикьор
11:45-12:00: д-р Мина Тасева-Бенчева: Реторика и пайдея. Обучението на Демостен и неговият модел на оратор


12:00-12:45: Пауза за обяд

12:45-13:00: д-р Благовест Върбаков: Размисли върху теоретичните аспекти на иконологията
13:00-13:15: Максим Тихолов: Ролята на афектите в публичната реч. Аристотел, ІІ книга
13:15-13:30: Ася Алексиева: Корени на невербалната комуникация в творчеството на Аристотел и употребата им в съвременното ораторско изкуство
13:30:13:45: Станул Грозев: За произхода на поетическото изкуство: Аристотел и Ницше
13:45:14:00: Адриана Иванчева: Антисемитската пропаганда
14:00-14:15: Проф. Георги Каприев: Аристотеловата рецепция у Теодор Студит


14:15-14:30: Кафе-пауза14:30-14:45: Десислава Стоичкова: Препоръката като реторически похват в LinkedIn
14:45:15:00: Тодор Кръстев: Авторитетът на дзен будисткия учител - невербално утвърждаване
15:00-15:15: Ина Иванова: Как да се харесаме на някого, когато вече сме направили лошо първо впечатление


15:15-15:45: Дискусия

 всички снимки са от храма на Атина Афайя на
остров Егина, островът на Платон,
на който бяхме за няколко часа следобеда на 9 юли тази година, непосредствено преди откриването на Световния конгрес, посветен на Аристотел, проведен
в Атинския университет от 10 до 15 юли

No comments: