Google+ Followers

Wednesday, July 23, 2014

ето една клетва

Преди години много пъти сме обсъждали с колеги необходимостта от
произнасяне на клетва при получаването на диплома за завършване на някоя от трите образователни и научни степени в нашите университети, но също така и при започването на работа в тях.
Това е едно от нещата, които не успяхме да направим  в академичната колегия и за които ни предстои да работим и да търсим съгласие по-нататък: какво да обещаем, в  какво да се закълнем, какъв обет да дадем пред себе си, пред близките, приятелите и пред колегите, а за онези от нас, които вярват - и пред Бог.
Получаването на диплом за бакалавър, магистър и доктор не е просто получаване на документ, който ще носи препитание, заплата и социални осигуровки, а личен и обществен ангажимент на абсолвента на един университет .
Особено важно е какъв обет се дава при заклеването в момента на получаването на дипломата за докторска степен, защото тя още от средните векове е телосът на образованието. Когато човек стане доктор, с това придобива ius docendi - правото да преподава, но и ius ubique docendi - правото да преподава и другаде, а не само в  университета, в който се е дипломирал.

Благодарение на колегата-византолог д-р Евелина Минева-Полеми, преподавател от Атинския университет,  мога да покажа тук на този блог клетвата на висок литературен катаревусен гръцки, която се произнася при този случай в Елада:

            Τῆς μὲν ἐπιστήμης ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐν τῷ βίῳ ἐπιμελήσεσθαι κἀπὶ τὸ τελειότερον αὐτὴν προαγαγεῖν 
         καὶ ἀγλαΐσαι ἀεὶ πειράσεσθαι μηδὲ χρήσεσθαι ταύτῃ ἐπὶ χρηματισμῷ ἢ κενοῦ κλέους θήρᾳ, 
         ἀλλ’ἐφ’ᾧ ἄν τῆς θείας ἀληθείας τὸ φῶς προσωτέρω διαχεόμενον ἀεὶ πλείοσιν ἐπαυγάζῃ, πᾶν δὲ ποιήσειν προθύμως ὅ,τι ἄν μέλλῃ ἐς εὐσέβειαν οἴσειν καὶ κόσμον ἠθῶν καὶ σεμνότητα          τρόπων μηδὲ τῆς τῶν ἄλλων διδασκαλίας σὺν ἀβελτηρίᾳ κατεπιχειρήσειν ποτὲ κενοσόφως περπερευομένη 
         καὶ τὰ ἐκείνοις δεδογμένα διδάσκειν πειρωμένη μηδ’έθελήσειν τἀνατία ὧν αὐτὴ γιγνώσκω διδάσκειν 
         μηδὲ καπηλεύειν τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ταῶν Μουςῶν θιασώτου αἰσχύνειν τῇ τῶν ἠθῶν ἀκοσμίᾳ. 
        Ταύτην την ἐπαγγελίαν έπιτελούσῃ εἴη μοι τὸν Θεὸν ἀρωγὸν κτήσασθαι ἐν τῷ βίῳ.
      
Клетва, произнасяна при получаването на степента доктор в Гърция:

            Ще се старая, както мога, за науката в живота си и ще я движа към усъвършенстване;
ще се опитвам винаги да й придавам блясък, но без да я използвам, за да печеля и за лов на празна слава;
и както светлината на Божията истина, изливана все по-далеч, блести за много хора, така и аз с усърдие ще правя всичко, което допринася за благочестие, устройване на нравите, възвишеност в характера;
и няма, подхванала набързо учение на други, разхвалваща се пустославно, да се опитам да уча според техни мнения;
не ще поискам да преподам неща, противни на узнатото от мен самата;
не ще търгувам със науката и няма да посрамя достойнството на Музиния спътник с безредност в нрава си.

Завършвам обещанието и нека придобия Бог като помощник във живота!  

превод Николай Гочев  

No comments: