Google+ Followers

Tuesday, June 2, 2009

колегата-блогър Мартин ще защити дисертация утре

Мартин Осиковски, който завърши като бакалавър философия, а после като магистърска програма следва медиевистика в ЦЕУ в Будапеща.

После - дисертация в катедрата по История и теория на културата с научен ръководител проф. Калин Янакиев.

Мартин ще защити дисертацията си утре

3 юни 2009 г. от 17 ч. в зала
300, бл. 4, СУ “Св. Климент Охридски” (бул. “Цариградско шосе” 125).

Темата на дисертацията му е


ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБЩИЯ СЪБОР НА ЦЪРКВАТА
ПРИ МАРСИЛИО ОТ ПАДУА И УИЛЯМ ОТ ОКАМ
Еклесиологични приноси на късносредновековната
политическа философия и публицистика


Както той посочва в автореферата си:

Това изследване предлага първата систематична съпоставка на
възгледите за незаблудимия доктринален авторитет на Църквата и възможните извори
на вярата на двама от големите интелектуалци на късното Средновековие: светския
теоретик Марсилио Маинардини от Падуа (1290-1342) и Неопровержимия учител на
францисканците, Уилям от Окам (1285-1348). В центъра на вниманието на
дисертационния труд стои проблемът за правомощията и компетенциите на общия
събор или “съвет” – concilium generale – на Църквата, по който двамата автори
поддържат съвършено противоположни позиции. Докато за Марсилио съборът е
незаблудим авторитет на вярата и неговите решения трябва да бъдат приемани с
твърда убеденост от всички християни по същия начин, както и Св. Писание, то според
Окам съборът – както и всеки друг институционален доктринален авторитет – не би
могъл да бъде напълно предпазен от заблуждение.

Работата си поставя следните основни цели:

1. Да определи конкретните параметри на несъгласието между двамата автори.
2. Да изясни широката основа, вътрешните причини и различните обстоятелства,
които са свързани с разгръщането на тяхното противопоставяне.
3. Да направи оценка на общото място, което опонентите заемат в идейния,
културен и исторически контекст на своето време.

Постигането на тези цели е свързано с решаването на следните задачи:

1. Анализ на различните становища и аргументи според основните изворови
текстове на изследването.
2. Детайлно обсъждане на културната и историческа ситуация, в която се разгръща
дебатът между двамата автори.
3. Определяне и разработване на релевантните към хода на дебата богословски,
философски и канонично-правни контексти.
4. Привличане и обсъждане на допълнителни изворови текстове с оглед на
оценката на общото място на полемиката.


Методология на изследването

От методологична гледна точка изследването се ръководи от необходимостта за
ясно очертаване на разнообразните връзки между “малкия разказ” на дебата Уилям-
Марсилио и “големия разказ/разкази” на серия от генерални полемични точки за
периода. Това е направено посредством разработване на четири големи контекстуални
линии. (1) Първата контекстуална линия разглежда позициите на двамата автори по
отношение на основните политически конфликти, които характеризират
проблематичния понтификат на папа Йоан XXII – техния основен политически
противник. (2) Втората контекстуална линия подхожда към съборния проблем от
гледна точка на традиционната за късносредновековната политическа философия идея
за общностния суверенитет, която намира особено силен и ясен израз в политическото
учение на Марсилио. (3) Третата контекстуална линия е насочена към канонично-
правното и богословско развитие на фундаменталния проблем за валидността на
институционалните доктринални авторитети, който е ключов за разбирането на
еклесиологичната позиция на Окам. (4) Последната контекстуална линия поставя
несъгласието между двамата автори изобщо в полето на полемичните реакции срещу
идеите на Марсилио от края на 20-те и 30-те години на века.***

Едно от многото хубави неща в дисертацията на Мартин, според мен, е това, че като приложения той е включил превод от латински, консултиран с доц.д-р Елия Маринова от катедрата по класическа филология във ФКНФ, на най-важните откъси от изворовите текстове:

ЗАЩИТНИКЪТ НА МИРА, ЧАСТ 2, ГЛ. 19-22

ДИАЛОГ, ЧАСТ 3, ТРАКТАТ 1, КНИГА 3, ГЛ. 1, 8-10

МАЛКИЯТ ЗАЩИТНИК, ГЛ. 12, ПАР. 4-5

***

Мартин на само учи за магистър по медиевистика и специализира в ЦЕУ, но и също така готви дисертацията си в библиотеките и сред колегите в университетите на Хелзинки, Оксфорд и Хайделберг.

***

Неговият блог често бива цитиран в "представителната извадка" от нашите полемични политически блогове, правена от Иван Бедров всяка делнична вечер в авторското му предаване "Булевард България" по ретивито.

Блогът на Мартин се казва ad astra per aspera ,

http://liskko.blogspot.com/

Да му пожелаем успех на защитата утре и издаване на дисертацията като книга, че работата му да стане достояние на колегията.

1 comment:

Aria said...

Успех на колегата блогър Мартин!