Google+ Followers

Friday, September 29, 2017

съставител и редакторЦяло лято Краси старателно работи върху текстовете за един голям сборник. Днес направи последна проверка дали всичко на този етап е наред и след като се увери, че няма пропуски и грешки в подредбата им, ръкописът пое своя път към Университетското издателство "Св. Климент Охридски".

Ето какво пише на първите няколко страници:Предизвикателството Аристотел
The Challenge: Aristotle

Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2 400-ната годишнина от рождението на Философа, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г.

Съставители:
Димка Гичева-Гочева, Иван Колев, Хараламби Паницидис

Редакционна колегия:
Димка Гичева-Гочева, Петър Горанов, Иван Колев, Силвия Минева, Мартин Осиковски, Хараламби Паницидис, Камелия Спасова, Елена Чорбаджиева


Предговор: Предизвикателството Аристотел в контекст: развитието на аристотелознанието у нас; конференцията; едноименният сборник. Димка Гичева-Гочева


Теологика, онтология, антропология


 John Dudley. The Meaning of Divine (theios) in Aristotle.
  Александър Андонов. Философията на Аристотел и онтологията на времевеенето.
Иван Колев. De anima и коментарната традиция като извор и парадигма на философската антропология.
Веселин Дафов. Първото мислене - онтологията на всеобщото посочване и категориите.
Кристиян Енчев. Контра-възможност и δύναμις откъм концепта  “пречупено въображение".
Боян Манчев. Възможност и промяна. Аристотеловата задача днес.


 Логика, диалектика, аналитика


Gisela Striker. Aristotle’s Three Theories of Argument.

 Blagovest Mollov. Aristotle’s Modal Syllogistic.

Доротея Ангелова. Понятието за логическо следване на Аристотел и неговите съвременни интерпретации и експликации.

 Силвия Кръстева. Регистър на съждението в логическото учение на Аристотел.

 Roberta Bonanno. Ammonius on "On Interpretation": A Neoplatonic Reading of Aristotle's Thesis about NamesИсторическата съдба на философията на Аристотел

Hristo Todorov. Aristotelian Terminology in Aristoxenus’ Elementa Rhythmica.

Тодор П. Тодоров. Арабският Аристотел: между забравената наука и незабравеността на битието.

Мартин Осиковски. Средновековни прочити на Аристотеловия аргумент за колективното превъзходство на „множеството“.

Хараламби Паницидис. Аристотел и Маркс.

 Владимир Раденков. Съпринадлежността на δύναμις и ἐνέργεια: опит върху Хайдегеровата рецепция на Аристотел.

Димитър Божков. Аристотел и наследството на един проблем.
                     
 Етика, политика и икономика

 Лидия Денкова. Аристотел – прекрасните удоволствия.
 Петър Горанов. За доброто и добрия живот, както и за т.нар. „добро общество“ (стъпки в етиката).
 Кирил Киров. Идеята за справедливост в Политика на Аристотел.
 Силвия Минева. Аристотеловите възгледи за политичността и щастието, модерният прочит на отношението етика/политика и съвременните етико-политически реалии.
 Вероника Келбечева. Определенията за „удоволствие” в Никомахова етика според щастието, благото и нравствеността .
 Иван Кацарски. Аристотел срещу икономизма                     Поетика, реторика, образование

Богдана Паскалева. Случайността на поетическото събитие 
Елия Маринова „Дописването“ на Аристотеловата Поетика в ренесансовите коментари от XVI–XVII в.
Нонка Богомилова. Катарзисът в Поетика на Аристотел.
Николай Гочев. Аристотел за комедията и смешното (Поетика 1-5; 1447а – 1449b; 1453а).
Стефан Стефанов. Може ли Аристотел да говори за Махабхарата?
 Виржиния Радева. Симбиозата на реторика и естетика в Поетика на Аристотел
 Пламен Антов. Комическо и карнавално, история и трагедия, или за една българска „употреба” на Аристотел.
Таня Неделчева. Обитаване и катарзис.
Dimitar Dragnev . “Arabes vero…quales poetae, ego scio”. Why Petrarch Disdained the Arabic Poets, or a Piece of the Aristotelian Reception in the Pre-Modern Europe.

Metodiy Rozhdestvenskiy. Eloquence as Ēthomachia: Aristotle’s Rhetorical Theory and the Classical Agonistic Ethic.

Невена Панова. Аристотел като читател на поезия ( без да се брои Поетика).
Драгомира Вълчева. Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει: Аристотел и българското просветно движение през втората четвърт на XIX век
Камелия Спасова. За статуята на Митий в Аргос


Философия на природата

Giuseppe Feola. Òrexis and phantasìa in Aristotle’s Account of Animal Movement
Пламен Дамянов. Относно движението като запазваща се промяна на пространството.
Евгени Латинов. Аристотеловото решение на парадоксите на Зенон
Mark Sentesy. The Hermeneutic Problem of Potency and Activity in Aristotle
Stasinos Stavrianeas. Teleological Explanations and the Identity between Nutritive and Generative Capacities in Living Things.

Вместо заключение: Кристоф Рап. За ползата и вредата от историята на философията. Vom Nutzen und Nachteil der Philosophiegeschichte, превод Невена Панова

Приложения: 1. Две тематични библиографии за преводи и интерпретации на Аристотел на български език;
2.     Списък на авторите с имейлите им
No comments: