Thursday, September 22, 2022

текстът на манифеста


Ч е с т и т   п р а з н и к!

Преди две години във фейсбук, на страницата на Етимологически просветител 

https://www.facebook.com/etymotitel/

се появи препис на този важен документ:

МАНИФЕСТЪ КЪМЪ БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЪ

По волята на незабвенния Царь Освободитель, великиятъ братски Руски народъ, подпомогнатъ отъ добритѣ ни съсѣди, подданицитѣ на Негово Величество Румѫнския Краль и отъ юначнитѣ Българи, на 19 февруари 1878 година сломи робскитѣ вериги, що прѣзъ вѣкове сковаваха България, нѣкога тъй велика и тъй славна.
Отъ тогава и до днесъ цѣли тридѣсеть години Българскиятъ Народъ непоколебимо вѣренъ къмъ памѣтьта на народнитѣ дѣйци за своята свобода и въодушевяванъ отъ тѣхнитѣ завѣти, неуморно работи за уреждане на хубавата си земя и създаде отъ нея подъ Мое рѫководство и онова на о’ Бозѣ почившия Kнязъ Александръ, държава, достойна да бѫде равноправенъ членъ въ сѣмейството на цивилизованитѣ народи. Винаги миролюбивъ, Моятъ Народъ днесъ купнѣе за своя културенъ и економически напрѣдъкъ; въ това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трѣба да прѣчи за прѣуспеванието ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля – да бѫде споредъ както той иска.
Българскиятъ Народъ и Държавниятъ му глава не могатъ освѣнъ еднакво да мислятъ и едно да желаятъ.
Фактически независима, държавата Ми се спъва въ своя нормаленъ и спокоенъ развой отъ едни узи, съ формалното разкѫсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.
Азъ и Народътъ Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; Тя и България, свободни и напълно независими една отъ друга, ще иматъ всички условия да създадатъ и уякчатъ приятелскитѣ си връски и да се прѣдадатъ на мирно вѫтрѣшно развитие.
Въодушевенъ отъ това свето дѣло и за да отговаря на държавнитѣ нужди и народното желание, съ благословението на Всевишния, ПРОВЪЗГЛАСЯВАМЪ СЪЕДИНЕНАТА НА 6 СЕМПТЕМВРИ 1885 ГОД. БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАВИСИМО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО и заедно съ народа си дълбоко вѣрвам, че този Ми актъ ще намѣри одобрѣнието на Великитѣ Сили и съчувствието на цѣлия просвѣтенъ свѣтъ.
Да живѣе свободна и независима България!
Да живѣе Българскиятъ Народъ!
Издаден въ древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год. двадесеть и втора година отъ Нашето царуване.
(подпис на цар Фердинанд)
Министъръ Прѣдседатель и Министъръ на Общественитѣ Сгради, Пѫтищата и Съобщенията: (подпис на Александър Малинов)
Министъръ на Външнитѣ Работи на Изповѣданията: (подпис на Стефан Паприков)
Министъръ Вѫтрѣшнитѣ Работи: (подпис на Михаил Такев)
Министъръ на Народното Просвѣщение: (подпис на Никола Мушанов)
Министъръ на Финанситѣ: (подпис на Иван Салабашев)
Министъръ на Правосѫдието: (подпис на Тодор Кръстев)
Министъръ на Войната: (подпис на Данаил Николаев)
Министъръ на Търговията и Земледѣлието: (подпис на Андрей Ляпчев)
[препис на текста на манифеста, който се намира върху пергамента, изработен от художника Харалампи Тачев]
May be an image of 4 people

No comments: